Lyssna på sidan Lyssna
Torvkåta i sommarskrud.

Torvkåtan / Derhvie­gåetiem

I Strömsund finns en torvkåta anslutning till de två äldreboendena Granbacken och Strömbacka. Vid invigningen i juni 2016 knöt Sakka Nejne och dåvarande kommunchef Anders Andersson symboliskt ihop två band. Ett med de samiska färgerna och ett med färg och mönster hämtat från kommunens grafiska profil.

En torvkåta är en traditionell samisk bostadsbyggnad. Kåtan är specialanpassad i förhållande till det traditionella. Syftet är att göra den mer lättillgänglig för de äldre.

Anpassad för att vara tillgänglig

Exempelvis är dörren lodrät istället för lutande och golvet inne i kåtan har stenbeläggning istället för ris. Vårdtagare och personal inom äldreomsorgen kan nu använda kåtan under hela året. Här är det gott att gå in en stund, tända upp en eld och kanske baka lite samiskt mjukbröd. Eller bara koka kaffe och njuta.

Åarjel­saemien

Straejmesne aktem derhviegåetiem gååvnese voeresgåetide Granbacken jïh Strömbackan lïhke. Rïhpestimmesne ruffien 2016 jaepesne lægan Sakka Nejne jïh tjïelteåejvie Anders Andersson mij symbolijke tjåanghkan dejtie göökte laejkide gårredigan. Aktem saemiej klaeriejgujmie jïh aktem gusnie vijjem tjïelten grafihke profijleste lij.

Akte derhviegåetie lea akte saemien gåetiem aerpievuekeste. Derhviegåetie lea sjïehtesjamme saemien aerpievuekeste jïh ulmie lea ahte dïhte edtja jaksoes båeriesalmetjidie årrodh.

Sjïehtesjamme ihke jaksoes årrodh

Vuesiehtimmien gaavhtan lea okse rïekte jïh ij vilhties jïh guelpiem gåetesne gierkieh åtna doerki gaavhtan. Skïemtjijh jïh barkijh voereshoksesne maehtieh daelie gåetiem abpe jaepesne nuhtjedh. Daesnie buerie onne ståantetjem tjaangedh, dållem bïejedh jïh kaanne gaahkoeh bååhkesjidh. Jallh barre prïhtjegem voessjedh jïh hijven utnedh.

Torvkåtan i vinterskrud.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: