Lyssna på sidan Lyssna
Människor i möte.

Samråd och arbetsformer / Ektieraerie jïh barkoevuekieh

Förvaltningskommunen ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt som det är möjligt samråda med minoriteten. Samråden bör ske på ett systematiskt och regelbundet sätt. Därför finns en ordning för hur samråd mellan kommunens och samernas företrädare ska gå till.

Kommunen har inrättat en samisk samrådsgrupp med företrädare i frågor som rör förskola, äldreomsorg och samiska språket, representanter för sameföreningen Åanghkeren saemiensiebrie samt för de tre samebyarna som finns inom kommunens område (Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie).


Arbetsgrupp är representanterna från kommunen. Den samiska samordnaren är sammankallande för båda dessa grupper som regelbundet har samrådsmöten. 

Åarjel­saemien

Reeremedajve edtja dejtie nasjovnelle unnebelåhkojde nuepiem tsevtsiemasse vedtedh gyhtjelassi bïjre mah dej bïjre leah jïh dan guhkiem guktie gåarede unnebelåhkojne ektieraeriestidh. Ektieraeriestimmide tjuerieh systematiske jïh daamhtah vuekine darjodh. Dan gaavhtan öörnegem gååvnese guktie ektieraeriem tjïelten jïh saemiej saadthalmetji gaskoeh edtja årrodh.

Akten saemien ektieraeriedåehkie lea öörneme gusnie saadthalmetjh mah aarhskuvline, voereshoksine jïh saemien gïeline berkieh, saadthalmetjh Hotagen-Frööstegen saemiensiebreste jïh dejtie golme saemien sïjtijste (Ovredahke, Raedtievaerie jïh Voernese). Saadthalmetjh tjïelteste akten barkoedåehkiem öörneme. Saemien iktedäjja dïhte tjåanghkose böörie gåabpegh dåehkide mah daamhtah ektieraerietjåanghkojde råekien.

 

 


Arbetsgrupp / Barkoedåehkie‌

Namn / Nomme

Titel

Barkoe

Peter Jemtbring

Kommundirektör

Tjïelteåejvie

Aanna Johansson Larsson

Samisk samordnare

Iktedäjja saemien reeremedajve

Carina Wiik

Biträdande chef för kommunledningsförvaltningen


Birgitta Jonsson

Rektor Hedenvindskolan

Reektovre Hedenvindskolan

Pernilla Johansson

Chef för vård- och socialförvaltningenAanna Johansson Larsson, samisk samordnare.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: