Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Björkar i skogen.

Minoritetspolitiskt program / Unnebelåhkoepolitïjke programme

Kommunfullmäktige antog ett minoritetspolitiskt program i april 2012. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2012 om en strategi med inriktningsmål för minoritetspolitiken i Strömsunds kommun.

Strömsund är en av förvaltningskommunerna för samiska som särskilt ska skydda och främja samisk kultur och samiska språk.


Kommunen ska:

  • Informera om lagen, till samer och till övriga medborgare.
  • Ge inflytande till och samråda med företrädare för samer.
  • Skydda och främja samers språk och kultur, särskilt med fokus på barn.
  • Ge service och erbjuda myndighetskontakter helt eller delvis på samiska vid efterfrågan.
  • Ge barn- och äldreomsorg helt eller delvis på samiska vid efterfrågan.

Åarjel­saemien

Aktem unnebelåhkoepolitijkeprogramme tjïeltenreeremistie njoktjen askesne 2012 dïedti. Tjïeltenreereme nænnoesti ruffien 2012 akten strategien bïjre gusnie ulmie unnebelåhkoepolitihkese Straejmien tjïeltesne lij. Unnebelåhkoeprogramme 2016 jaepien nuelesne revideereme.

Straejmien tjïelte lea akte dejstie 19 reeremetjïeltijste saemiengïelese mah sjïere edtjieh saemien kultuvrem jïh saemien gïelide vaarjelidh jïh evtiedidh.


Tjïelte edtja:

  • saemide laaken bïjre bievnedh
  • tsevtsemh vedtedh jïh ektieraeriestidh saadthalmetjigujmie saemide
  • vaarjelidh jïh evtiedidh saemiej gïelh jïh kultuvre, sjïere maanide
  • hoksehtimmiem vedtedh jïh myndigheete-gaskesadtemem faaledh abpe jallh biehkie saemiengïelesne jis gihtjieh
  • maana- jïh voereshoksem vedtedh abpe jallh biehkie tïjjem saemiengïelesne jis gihtjieh.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: