Lyssna på sidan Lyssna
Björkar i skogen.

Minoritets­politiskt program / Unnebelåh­koe­politïjke programme

Kommunfullmäktige antog ett minoritetspolitiskt program i april 2012. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2012 om en strategi med inriktningsmål för minoritetspolitiken i Strömsunds kommun. Minoritetspolitiskt program reviderades 2020.

Strömsund är en av förvaltningskommunerna för samiska som särskilt ska skydda och främja samisk kultur och samiska språk.


Kommunen ska:

  • Informera om lagen, till samer och till övriga medborgare.
  • Ge inflytande till och samråda med företrädare för samer.
  • Skydda och främja samers språk och kultur, särskilt med fokus på barn.
  • Ge service och erbjuda myndighetskontakter helt eller väsentlig del på samiska vid efterfrågan
  • Ge barn- och äldreomsorg helt eller väsentlig del på samiska vid efterfrågan.

Åarjel­saemien

Aktem unnebelåhkoepolitijkeprogramme tjïeltenreeremistie njoktjen askesne 2012 dïedti. Tjïeltenreereme nænnoesti ruffien 2012 akten strategien bïjre gusnie ulmie unnebelåhkoepolitihkese Straejmien tjïeltesne lij. Unnebelåhkoepolitijkeprogramme 2020 jaepien nuelesne revideereme.

Straejmien tjïelte lea akte dejstie 19 reeremetjïeltijste saemiengïelese mah sjïere edtjieh saemien kultuvrem jïh saemien gïelide vaarjelidh jïh evtiedidh.


Tjïelte edtja:

  • saemide laaken bïjre bievnedh
  • tsevtsemh vedtedh jïh ektieraeriestidh saadthalmetjigujmie saemide
  • vaarjelidh jïh evtiedidh saemiej gïelh jïh kultuvre, sjïere maanide
  • hoksehtimmiem vedtedh jïh myndigheete-gaskesadtemem faaledh abpe jallh vihkeles biehkie saemiengïelesne jis gihtjieh
  • maana- jïh voereshoksem vedtedh abpe jallh vihkeles biehkie tïjjem saemiengïelesne jis gihtjieh.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: