Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Äldreomsorg samisk förvaltningskommun

Äldreomsorg / Voereshokse

Lagstiftningen ger samer i förvaltningskommuner rätt till service och omvårdnad som till en väsentlig del är på samiska. Kommunen ska verka för att ha tillgång till personal med rätt kompetens vilket innebär förståelse och kunskap i språk och kultur.

De äldre är ofta de starkaste språk- och kulturbärarna och de som värnar om traditioner. Det är viktigt att de äldre som kan tala samiska kan fortsätta att använda sitt språk.

Kommunens inriktningsmål för samisk äldreomsorg

Enligt minoritetsspråklagen (2009:724) har samer i förvaltningskommunerna inom ramen för äldreomsorg rätt till service och omvårdnad som till en väsentlig del är på samiska. Enligt 5 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där det behövs i omvårdnaden om de äldre.


Omfattningen av den äldreomsorg kommunen erbjuder blir beroende av hur många som önskar omsorg av personal som talar språket, vilken typ av omsorg de önskar samt tillgång till språkkunnig personal.

Åarjel­saemien

Laake saemide reeremedajvide reaktam vadta hoksehtæmman jïh såjhtoem abpe tïjjem jallh biehkiem saemiengïelesne. Tjïelte edtja darjodh ihke jaksosvoetem barkijidie åtna mah reaktoe maahtoem utnieh juktie guarkemem jïh daajroem gïelesne jïh kultuvresne utnieh.

Båeriesalmetjidie leah daamhtah dejtie mah bööremes gïele- jïh kultuvreguedtiejidie leah jïh dejtie mah vuekide vaarjelieh.

Tjïelten ulmie saemien voereshoksese

Naemhtie guktie unnebelåhkoelaakesne (2009:724) tjåådtje saemide reeremetjïeltide voereshoksen bïjre reaktam utnieh hoksehtæmman jïh såjhtose abpe jallh biehkie tïjjem saemiengïelesne. Naemhtie guktie sosiaaledïenesjelaakesne 5 kap 6§ (2001:453) tjåådtje, edtja tjïeltem darjodh ihke jaksoesvoetem barkijidie gååvnese mah maahtoem såevmiengïelesne, meankielesne jallh saemiengïelesne utnieh desnie gusnie såjhtoem voeresalmetjidie daerpies lea.


Man vijries voereshoksem lea mij tjïelte faala sjædta guktie man gellieh almetjh mah hoksem vaajtelieh barkijijstie mah gïelem maehtieh, magkeres hoksem vaajtelieh jïh aaj jaksoesvoetem barkijijstie mah gïelem maehtieh.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: