Lyssna på sidan Lyssna
Barn i förskola.

Förskola / Aarhskuvle

Barn ska erbjudas plats i förskola där en väsentlig del av verksamheten sker på samiska om vårdnadshavare begär det. Det är en skyldighet som kommunen har enligt 8 kap. skollagen (2010:800).

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

 

I Strömsunds kommun finns modersmålstränare som regelbundet besöker de förskolor som har samiska barn för att barnen ska få prata sitt modersmål. Kontakta oss om du är intresserad av att få samisk modersmålsträning för ditt barn.

Åarjel­saemien

Maanah edtjieh sijjem aarhskuvlesne faaledh gusnie abpe jallh biehkiem darjomisnie saemiengïelesne lea jïs åelie dam bihkede. Tjïelten dïedte lea, naemhtie guktie skuvlelaakesne 8 kap. (2010:800) tjåådtje.

Aarhskuvle edtja meatan årrodh juktie maanah jeatjah ietniegïeline goh daaroengïele, nuepiem åadtjoeh gåabpegh daaroengïelem jïh dej ietniengïelem övtiedidh.


Straejmien tjïeltesne ietniengïelebïhkedæjja gååvnese mij daamhtah aarhskuvli gåajkoe mænna ihke maanide edtjieh dej ietniengïelem soptsestidh. Jis datne ïedtjem åtnah saemien ietniegïeleööhpehtimmiem dov maanese åadtjodh datne maahtah tjïeltem gaskesadtedh.

Memory på sydsamiska.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: