Lyssna på sidan Lyssna
Gräs bland stenplattorna.

Lag om stöd och service

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, riktar sig till personer inom de så kallade personkretsarna. Det är biståndsenheten som tar emot din ansökan och beslutar om du har rätt till insatserna. Det finns inga avgifter du behöver betala för besök hos eller kontakt med LSS-handläggare eller annan personal inom omsorgen om funktionsnedsatta.

Det är LSS-handläggaren inom biståndsenheten som bedömer om att du har rätt till insatsen. De kontrollerar att

 • du som söker stöd tillhör någon av lagens tre personkretsar
 • du har behov av det du söker om
 • du inte får samma stöd på något annat sätt
 • du behöver stödet för få en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor.

 

Personkretsar inom LSS

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Att överklaga ett beslut

Det går att överklaga beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) om du är missnöjd med beslutet.

Insatser enligt lagen om stöd och service

Råd och stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva rådgivning  och personligt stöd av flera personer. Du kan behöva hjälp av experter som vet hur det är att leva med funktionsnedsättning. En expert är en som kan tala om vilken behandling eller träning som är bäst. Experten kan ge råd till familjen och till personalen. En expert kan vara sjukgymnast, logoped, dietist, kurator, förskolekonsulent, arbetsterapeut eller psykolog. Själva behandlingen ingår inte i insatsen.

Personlig assistans

Hjälp med grundläggande behov

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Hjälpen ges av ett begränsat antal personer. För att beviljas personlig assistans ska du ha omfattande behov av hjälp med de grundläggande behoven. Med grundläggande behov menas behov av hjälp med

 • personlig hygien
 • att klä på och av sig
 • att äta
 • att meddela sig med andra personer
 • annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshindret.

Andra personliga behov

Du som behöver hjälp med de grundläggande behoven kan även ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade personliga vardagsbehov, om de inte tillgodoses på något annat sätt. Du som har behov av personlig assistans för de grundläggande behoven i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka och är under 65 år kan ha rätt till assistansersättning. Det är försäkringskassan som beslutar om rätten till assistansersättning. 

Att anordna personlig assistans

Du som får beslut om personlig assistans kan få kommunens hjälp att anordna assistansen. Då anställer kommunen personliga assistenter, som med stöd av en enhetschef, utför de individuellt beslutade insatserna. Kommunen har alltid ett yttersta ansvar att anordna assistans för den som behöver. Den enskilde kan även själv vara arbetsgivare till assistenterna eller vända sig till någon privat assistansanordnare.

Ledsagarservice

Du som inte har personlig assistans men har rätt till annat stöd enligt LSS kan ansöka om ledsagare för att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller bara för att promenera. Ledsagarservice är till för att bryta isolering och ska ha karaktären av personlig service. Ledsagarservicen ska anpassas efter dina individuella behov. Om du har en funktionsnedsättning kan det vara svårt att ensam gå iväg till bion, till din vänner eller till affären. Det kan fungera bättre om det finns någon som går med dig. En ledsagare är en person som går med dit du ska och kanske visar vägen eller bara är ett stöd.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en vän, en kompis. En kontaktperson ska kunna visa vad du kan göra på fritiden. Kontaktpersonens uppgift är att vara en medmänniska – en kompis – att göra saker tillsammans med. Syftet är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter och ge råd i vardagssituationer.

Avlösarservice

Med avlösarservice menas avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga. Föräldrar till flickor och pojkar med funktionsnedsättning behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon eller för att kunna resa bort. Avlösarservice kan vara en regelbunden insats. Det kan också vara en insats i situationer som inte kunnat förutses. 

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär en möjlighet för anhöriga att få avlösning i omvårdnadsarbetet. Samtidigt kan barnet få miljöombyte eller rekreation. Insatsen kan ges i korttidshem, stödfamilj eller som lägervistelse. För barn och ungdomar kan vistelsen vara ett stöd i självständighetsutvecklingen.

Det är en insats som finns för att du som är barn eller tonåring med funktionsnedsättning kan behöva komma hemifrån ibland. Då kan du få bo på ett korttidshem eller hos en annan familj. Om föräldrarna blir sjuka eller reser bort har du också rätt att bo på korttidshem eller hos en annan familj. Du ska också kunna få åka på läger.

Korttidstillsyn

Flickor och pojkar som är skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov.

Det betyder att du som är barn över 12 år och har en funktionsnedsättning kan få hjälp efter skolan och på loven. Du ska alltid få ha något att göra när skoldagen är slut. Du ska också få ha något att göra på loven men bara om föräldrarna måste arbeta.

Boende för barn och ungdomar

Unga med omfattande funktionsnedsättning kan vara i familjehem eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar. Insatsen ges när flickan eller pojken behöver bo någon annanstans än i föräldrahemmet. Familjehem eller elevhem är sådana alternativa boendeformer. Det ska vara ett komplement till föräldrahemmet, både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

Bostad med särskild service för vuxna

För dig som har en funktionsnedsättning och stora behov av hjälp finns olika typer av bostad med särskild service. Huvudformerna är servicebostad och gruppbostad.

Gruppbostad

En gruppbostad är vanligtvis några bostäder som har gemensamma utrymmen. Där skan du få stöd, service och omvårdnad alla tider på dygnet. Gruppbostad passar för dig som har stora behov omvårdnad och service och behöver personal hela tiden. Du ska också få hjälp att utveckla dina intressen och delta i aktiviteter i samhället.

Servicebostad

Servicebostäder är bostäder som är geografiskt samlade och är en mellanform mellan gruppbostad och boende i egen lägenhet. Du som bor där får stöd visst stöd genom fast anställd personal.

Boenden i Strömsunds kommun:

 • Lövbergavägen, Strömsund
 • Pumphusgatan, Strömsund
 • Solkragen, Hammerdal
 • Strömsvägen, Strömsund
 • Tingvallagruppen, Strömsund
 • Tolvan, Strömsund
 • Utsikten, Strömsund

Daglig verksamhet

Det betyder att vissa personer med funktionsnedsättning har rätt få något att göra på dagarna. Det kallas daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan vara arbete eller någon annan sysselsättning. Det finns några personer som har fått arbete i öppen eller skyddad form. För övrigt består dagverksamheten i Strömsund av grupper med ungefär två personer i varje grupp. Verksamheten eller arbetsuppgifterna består exempelvis av

 • vedhantering
 • administrativa jobb, arbete med datorstöd
 • sinnesträning
 • tecken/kommunikation
 • legojobb åt olika företag
 • ta hand om kommunhusets kafeteria

Arbetstagarna vid dagverksamheten har vanligen arbetstid klockan 9.00-15.30. Resor till och från dagverksamheten ingår som en del av de avgiftsfria insatserna och resorna utförs av taxi. Arbetstagarna får ersättning för att delta i dagverksamheten, så kallad habiliteringsersättning.

Kontakta oss

Biståndsenheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: