Lyssna på sidan Lyssna

Avvikelser vid slamtömning

En avvikelse är en brist eller en felaktighet i din avloppsanläggning som kan påverka reningsresultat och anläggningens långsisktiga funktion. Avvikelsen registreras av föraren till slambilen.

Avvikelsebrev

Upptäcks avvikelser vid tömning av din slambrunn, exempelvis ett trasigt lock, föremål i brunn, hinder i vägen, hindrande växtlighet, ej farbar väg, funktionsfel av brunn, eller om brunnen är överfull kommer du att få ett brev hem från AVA-enhetens kundtjänst om det berörda felet. Syftet är att du själv ska ha kunskap om skicket på din anläggning och ha möjlighet att åtgärda felet.

 

En avvikelse ska åtgärdas snarast möjligt. Det kan bli stopp i din anläggning, lukt, dåligt reningsresultat och förorening av exempelvis grundvatten eller ytvatten.


Om avvikelsen är sådan att brunnen inte kunde tömmas får du information om av vad du behöver åtgärda för att tömningen ska kunna genomföras. När problemet är åtgärdat beställer du en extra tömning.

Avvikelser som hanteras av miljö- och byggavdelningen

Om avvikelsen är sådan att den påverkar anläggningens funktion eller kan leda till miljöpåverkan: hög nivå, t-rör saknas, trasig mellanvägg, trasig otät brunn och osäker funktion hanteras avvikelsen av miljö- och byggavdelningen. Nedan följer några exempel.

T-rör saknas

  • Ett fungerande T-rör sitter i utloppet från slambrunnen och ser oftast ut som ett T som ligger på sidan med en bit ner i vattnet, ca 10-15 cm. Eftersom T-röret går ner i vattenytan och vattnet måste passera underifrån för att komma ut, så förhindras slam som flyter på ytan att komma ut från brunnen och in i infiltration eller markbädd.

Bristfällig infiltration

  • En fungerande infiltration minskar avloppsvattnets innehåll av bakterier, fosfor och kväve med mera. En infiltrations reningsfunktion och dräneringsförmåga försämras efterhand. Det visar sig ofta på markytan som vattenuppträngning. Till slut blir det stopp i avloppet - ibland vid mycket olämpliga tillfällen.

Mellanvägg trasig/saknas

  • en fungerande slambrunn avksiljer flyt- och bottensalm i 2 eller 3-kamrar. Om någon mellanvägg saknas elelr om brunnen helt saknar mellanväggar så riskeras ingensättning av infiltration eller markbädd.

Trasigt lock

  • En slambrunn ska ha ett tätt lock annars kan regn- och smältvatten tränga in. Anläggningen rikserar överbelastning och med tiden kan det bli stopp i infiltrationen eller markbädd.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: