Lyssna på sidan Lyssna

Samiska rummet / Saemien tjïehtjele

En dörr med en samisk flagga markerar tydligt ingången till det samiska rummet på Vattudalsskolan i Strömsund. Rummet ska vara ett inspirerande klassrum som på ett naturligt sätt för språket, kulturen och traditionen vidare till de elever som läser samiska i kommunen.

Kommunen invigde det samiska rummet på Vattudalsskolan i maj 2016. Merparten av all sydsamisk undervisning för eleverna i Strömsund sker där.

Eleverna delaktiga i utformningen

Eleverna har själva varit med och skapat rummet. Väggarna är målade utifrån ”De åtta årstidernas folk”. Här finns en karta över Saepmie (samernas land) och det samiska alfabetet. I rummet finns också en tältkåta som fungerar som ett naturligt undervisningsrum om kultur och tradition med språket i fokus.

En samisk arena

Tanken är att när eleverna ser dörren, som är målad utvändigt och invändigt som en samisk flagga, ska de naturligt lägga om till ”sitt språk”; sydsamiska. Rummet skapar en samisk arena där man naturligt pratar den samiska man kan och gärna blir nyfiken på att lära sig mer. Undervisningen i det samiska språket bygger på att eleverna även får ta del av kulturen och traditionerna som tryggas för framtiden genom detta.

Åarjel­saemien

Akte okse saemien saevieginie tjaangeldahkem vuesehte saemien tjïehtjelasse Vattudaelieskuvlesne Straejmesne. Tjïehtjele edtja aktem skreejrehtimmie klaassetjïehtjele årrodh mij iemielaakan gïelem, kultuvrem jïh aerpievuekiem learoehkidie vadta mah saemiengïelem tjïeltesne luhkieh.

Tjïelte saemien tjïehtjelem Vattudaelieskuvlesne suehpeden 2016 rïhpesti. Jïjnjemes gaajhkide åarjelsaemien lohkehtimmijste learoehkidie Straejmesne desnie darjoen.

Learoehkidie meatan hammoedimmesne

Learoehkidie jïjtje meatan orreme tjïehtjelem skaepiedidh. Vïedtjide måaladamme guktie ” Dah gaektsie jaepieboelhki almetjh” leah. Daesnie aktem guvviem Saepmeste jïh åarjelsaemien alfabeeteste. Tjïehtjelisnie aaj aktem låavthgåetiem gååvnese mij sïejhme lohkehtimmietjïehtjele sjædta gusnie kultuvre jïh aerpievuekie gïeline, gievlesne lea.

Akte saemien arenam

Ulmie lea gåessie learoehkidie oksem vuejnieh, mij måaladamme ålkoe-bielesne jïh sisbielesne goh aktem saemien saevegem, dellie dah edtjieh ”altese gïelese” målsodh: åarjelsaemiengïelese. Tjïehtjele aktem saemien arenam skaepede gusnie sïejhme sjædta saemiestidh, dan jïjnjesh guktie maehtieh jïh aaj tjetskehke sjidtieh jienebh lïeredh. Lohkehtimmiem saemiengïelesne lea naemhtie ahte learoehkidie aaj åadtjoeh biehkiem kultuvreste jïh aerpievuekeste mij buerie båetije biejjide sjædta.

Elden i tältkåtan i det samiska rummet.

En konstgjord eld i tältkåtan.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: