Lyssna på sidan Lyssna

Plockanalys

Plockanalys innebär att en viss mängd avfall sorteras manuellt, avfallet delas upp i ett antal i förväg bestämda fraktioner. Varje fraktion vägs för sig och jämförs sedan i förhållande till totalmängden insamlat avfall. Syftet är att ge en bild av avfallets sammansättning. Resultatet från utförda plockanalyser används för uppföljning och som underlag för information, taxestyrning, kvalitetssäkring och teknisk utveckling.

Restavfall

Strömsunds kommun har under några år gjort plockanalyser på det brännbara restavfallet från villor i Strömsund. Syftet med plockanalysen är att få ett mått på vad hushållen slänger i sitt kärl för restavfall samt att se om målen i kommunens avfallplan uppnås. Dessutom kan plockanalysen användas i jämförelse mellan kommuner och vad deras kunder slänger i sina kärl för restavfall. Resultatet kan därefter nyttjas för att förbättra insamlingen och renheten i restavfallet. Om plockanalyser görs regelbundet kan uppföljning göras.

Resultatet

En representativ mängd av restavfallet samlas ihop av sopbilen. Av den insamlade mängden tas ett delprov ut (ca 500 kg). Delprovet sorteras sedan i olika fraktioner som vägs för att avgöra hur stor del av varje fraktion som avfallet består av.

  • Resultatet 2021, visade att ca 80 procent var rätt sorterat, vilket var en förbättring med 3,5 procent sedan förra plockanalysen 2019.
  • Resultatet 2023, visade att ca 75 procent var rätt sorterat, vilket är en försämring med 5 % sedan 2021 års plockanalys.

Av det avfall som felaktigt hamnat bland restavfallet, består övervägande delen av förpackningsmateriel som ska sorteras ut och lämnas på en ÅVS, återvinningsstation. Även en mindre mängd farligt avfall och elavfall hittades.

Vad kan vi göra för att bli ännu bättre?

  • Lämna allt förpackningsmaterial på någon av de återvinningsstationer som finns utplacerade runt om i kommunen.
  • Lämna allt el- och farligt avfall på någon av kommunens återvinningscentraler. Småbatterier kan även lämnas på de flesta av återvinningsstationerna eller i din matvarubutik.

Matavfall

I plockanalyserna finns de även en stor del matavfall.

  • Resultatet 2021, visade att cirka 46 procent av restavfallet bestod av matavfall. Varav ca 17 procent bestod av ”oundvikligt matavfall” i form av äppelskruttar, potatisskal med mera.
  • Reslutatet 2023, visade att ca 44 procent av restavfallet bestod av matavfall. Varav ca 15 procent bestod av "oundvikligt matavfall".

Detta visar att vi i Strömsunds kommun liksom i övriga Sverige, slänger mycket mat i onödan. Onödigt matavfall även kallat matsvinn, består av sådant vi skulle kunna ha ätit upp med lite bättre planering: Mjuka tomater, matlådor som blivit bortglömda i kylen och så vidare. Det här är inte unikt för Strömsunds kommun. Enligt Naturvårdsverket slänger varje svensk cirka 19 kg fullt ätbar mat per person och år, och häller cirka 26 kg mat och dryck i vasken.

Matavfallsinsamling

Hösten 2023 infördes matavfallsinsamling i kommunen, vilket innebär att matavfallet ska sorteras ut från restavfallet. Fördelen med att sortera ut och samla in matavfall separat är att det kan användas mer effektivt, bland annat som fordonsbränsle och biogödsel inom lantbruket. När matavfallet sorteras ut från restavfallet innebär det att de gröna restavfallskärlen kommer att behöva tömmas färre gånger under året för de allra flesta hushåll och verksamheter.

Grovavfall

Under hösten 2021 genomfördes en plockanalys av det brännbara grovavfallet på kommunens ÅVC, Strömsund. En representativ mängd, ca fem ton av grovavfallet samlas ihop. Av den insamlade mängden tas ett delprov ut (ca 1 500 kg). Delprovet sorteras sedan i olika fraktioner som vägs för att avgöra hur stor del av varje fraktion som avfallet består av.

Resultat

Resultatet visade att endast 57,8 procent av grovavfallet var rätt sorterat. Av det avfall som var rätt sorterat var 15 procent textilier, och resten 42,2 procent övrigt avfall som exempelvis soffkuddar och böcker med hård pärm.


Av det avfall som felaktigt hamnat bland grovavfallet, var övervägande delen 26 procent producentansvarsmaterial som tidningar, returpapper och förpackningar. Resten 16,1 procent felsorterat var trädgårds- trä-, mat- och plastavfall samt en mindre mängd farligt avfall och elavfall.

Vad kan vi göra för att bli bättre?

  • Lämna allt förpackningsmaterial, tidningar och returpapper på någon av FTI:s återvinningsstationer, ÅVS.
  • Lämna allt trä-, plast och elavfall samt farligt avfall i respektive fraktion på återvinningscentralen, ÅVC
  • Vanliga hushållsopor lämnas i grönt kärl för restavfall.
Hand håller i telefon, där du ser sorteringsguiden.

Det lätt att sortera rätt!

Skriv in vad du vill bli av med så får du veta hur det ska sorteras.

Till sorteringsguiden

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: