Lyssna på sidan Lyssna

Källsortering i företag och verksamheter

Genom att separera olika typer av avfallsmaterial minskas avfallets miljöpåverkan. Källsortering och återvinning av avfallet möjliggör återanvändning av material snarare än utvinning av nya vilket är bra för miljön.

Källsortering

För den som bedriver en verksamhet är det skillnad på hushållsliknande avfall under kommunalt ansvar och verksamhetsavfall.

Hushållsliknande avfall under kommunalt ansvar

Företag och verksamheter ska ha ett abonnemang för insamling av mat- och restavfall hos kommunen. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets avfall, exempelvis torktrasor, diskborstar, kuvert, städsopor från toaletter och kontor, dammsugarpåsar. Med matavfall avses köks- och livsmedelsavfall från bland annat restauranger, caféer, fikarum, personalmatsalar, exempelvis matrester från matlådor och servering, skal från frukt och grönsaker, kaffesump, köttrester, fiskrens, ben från kött, fisk och fågel.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall uppkommer genom den verksamhet som bedrivs i exempelvis industrier, affärer/matbutiker eller tjänsteföretag. Det kan vara lastpallar, färgpatroner, tegel, lergods, porslin, glas och keramik, eller rester från tillverkning såsom trä, plast, metallskrot, betong, cement, och gipsskivor. Verksamhetsutövare ansvarar för att det verksamhetsavfall som uppstår tas om hand och lagras på ett säkert sätt, samt lämnas till en godkänd mottagningsanläggning. Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras och hanteras, vilket utrymme och vilken utrustning som krävs. Ofta kan entreprenörerna som hanterar avfall hjälpa till med bra förvaringsutrustning och system för avfallshanteringen.

Verksamhetsutövaren har skyldighet att sortera ut:

  • Farligt avfall
  • Avfall med producentansvar
  • Avfall till återanvändning och materialåtervinning
  • Avfall till deponi

Avfall med producentansvar

Producentansvaret innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa insamlingsplatser där avfallet i många fall kan lämnas kostnadsfritt. Avfallslämnaren är i sin tur skyldig att sortera ut detta avfall.

Verksamhetsutövaren har skyldighet att sortera ut:

  • Förpackningar
  • Returpapper
  • Elektriska och elektroniska produkter
  • Däck
  • Bilar

Transport av avfall

För borttransport anlitas valfri entreprenör med transporttillstånd, alternativt egen borttransport av avfallet. Den som i egen regi transporterar avfall som uppkommit i eller i samband med egen yrkesmässig verksamhet, ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen om mängden avfall som ska transporteras är mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år, och/eller 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per år. En anmälan ska göras om mängden farligt avfall som transporteras i egen regi är mindre än 100 kg eller 100 liter per år, eller om transport sker av avfall som är undantaget från tillståndsplikten.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: