Lyssna på sidan Lyssna

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Har du tid och engagemang för en medmänniska? Vård- och socialförvaltning söker kontinuerligt nya kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Kontaktpersonens syfte är att stärka sociala kontakter och människors utveckling.

 

Du ska vara öppen för utmaningar och även vara en förebild med god moral och värderingar. Målgruppen som söker kontaktperson är allt från barn till vuxna. Kontaktperson är en frivillig insats som beslutas via socialtjänsten och kan aldrig beslutas mot någons vilja.


Kontaktpersonens uppdrag kan se olika ut beroende på vilka behov den hjälpsökande har. Det kan vara allt från att bryta isolering och en destruktiv miljö till att avlasta personens familj några timmar. Ett exempel kan vara att kontaktpersonen träffar den enskilde en dag i veckan för att gå ut på en promenad, ta en fika eller annan aktivitet. Det är viktigt att det är rätt kontaktperson till rätt uppdrag då det bygger på ett ömsesidigt förtroende och respekt.

Kontaktfamilj

Kontaktfamiljer tar emot barn i sitt hem för korta regelbundna vistelser. Att vara kontaktfamilj är ofta en tidig insats och alltid frivillig. Insatsen innebära att barnet får stimulans och erbjuds aktiviteter utanför hemmet.

 

En kontaktfamilj kan bestå av ett enpersonshushåll eller två vuxna som är gifta, sambor eller som ingått partnerskap. Familjen måste leva under trygga och stabila förhållanden för att kunna erbjuda barnet en bra miljö. Familjen kan bo i centralorten, i villa, i lägenhet eller på landsbygden, ha egna barn eller ej, ha husdjur eller ej. Vi behöver olika slags familjer med alla möjliga livs- och yrkeserfarenheter i vår resursbank för att kunna göra en bra matchning mot barnets behov. Det är en fördel om familjen har erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är engagemang, tid och plats.


Det handlar ofta om att barnet eller den unge som får kontaktfamilj har svårigheter i hemsituationen och har behov av fler vuxna förebilder i sitt nätverk. Barnet eller den unge bedöms få en gynnsam utveckling om han eller hon får stimulans och aktiveras av ytterligare vuxna än föräldrarna. Många gånger är kontaktfamilj en del i en kombination av stödinsatser, då socialtjänsten ofta också parallellt jobbar med hemsituationen.

Vem kan bli kontaktperson/kontaktfamilj?

Det behövs ingen speciell utbildning eller kvalifikationer för att bli kontaktperson/kontaktfamilj, men bör:

  • Ha en trygg och stabil livssituation.
  • Ha fyllt 18 år.
  • Respektera, tycka om och ha tid för andra människor.
  • Vara positiv till olika fritidsaktiviteter.

Krav för uppdraget

Socialtjänsten kommer göra en utredning och bedömer om du är lämplig för uppdrag. De kommer bland annat titta på:

  • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister.

Det är personens behov som styr innnehållet i uppdraget. Uppdraget pågår så länge som personen har behov av dig som kontaktperson/kontaktfamilj. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Vilket stöd får kontaktpersoner/kontaktfamiljer av socialtjänsten?

Som kontaktperson/kontaktfamilj får du fortlöpande stöd av handläggare/enhetschef om det uppstår frågor eller osäkerhet kring hur man hanterar olika situationer som kan uppstå. Du kan alltid få svar på dina frågor, socialtjänsten är ansvarig för insatsen och skyldig att nogsamt följa upp hur det fungerar. 

Arvode och ersättningar

För att utföra ett uppdrag ges ersättning i form av arvode och för omkostnader. Vård- och socialförvaltningen följer Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommendationer när det gäller arvode och omkostnadsersättning

Tystnadsplikt

Som kontaktperson/kontaktfamilj omfattas du av tystnadsplikt vilket innebär att du inte får prata med andra om personen eller dennes förhållanden. Detta gäller inte för kontakt med socialtjänsten.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: