Lyssna på sidan Lyssna

Tillstånd för att gräva och schakta

För att få gräva på offentlig mark* måste du söka om tillstånd hos teknik- och serviceförvaltningen. Det är entreprenören som ska skicka in ansökan och kommunen debiterar en grävtillståndsavgift.

Kommunen har tagit fram anvisningar för hur grävningsarbete ska ske för att minimera problem med framkomlighet, sättningar, skador på växtlighet och miljöproblem. Här finns också beskrivet beskriver vi också hur ni ska informera berörda parter om planerade och pågående arbeten.

Anvisningar för grävning och ledningsförläggning i offentlig mark Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om framkomligheten påverkas behöver ni en TA-plan som visar hur ni sätter upp säkerhetsanordningar som säkrar arbetsområdet. En godkänd TA-plan är en förutsättning för att få påbörja grävning i väg/gata. 


Handbok ”Gatuarbete i tätort”

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en handbok om gatuarbete i tätort. Arbete på gator och vägar berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen.


Det är viktigt för trafiksäkerheten att att planera och utföra vägarbeten med hänsyn till dessa faktorer. Samtidigt behövs planering och åtgärder för att uppfylla vägarbetarens krav på säkerhet och skydd mot påkörning, buller, avgaser, vibrationer, ljus och klimatfaktorer som kyla och värme, regn och vind.


Handboken ”Gatuarbete i tätort” är en bearbetad och utvecklad sammanslagning av de två tidigare handböckerna från Sveriges kommuner och landsting ”Arbete på väg” och ”Ledning för grävning”. Bägge dessa vilar på en gemensam kommunal arbetsprocess. Arbetsprocessen för planering och genomförande utgör ryggraden i handboken, med främsta målet att hushålla med de gemensamma resurserna.

Information om vägarbeten i handboken ”Gatuarbete i tätort” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter och viten

Kommunen tar ut avgifter och viten vid ledningsförläggning och grävning i offentlig mark. Från 1 april 2018 gäller följande


Avgifter grävtillstånd

Typ

Belopp

Handläggning grävtillståndsavgift

2.000 kr

Handläggning av tidsförlängning av grävtillstånd

1.200 kr

Handläggning av ändring av grävtillstånd

1.500 kr

Viten grävtillstånd

Typ

Belopp

Vite när grävtillstånd saknas

7.000 kr

Vite när trafikanordningspan (TA-plan) saknas

5.000 kr

Vite/dag när inte tidsförlängning begärts minst 5 dagar innan sluttid

1.500 kr

Vite om något av villkoren i TA-plan/grävtillstånd inte är uppfyllt. Ett vite per icke uppfyllt villkor

5.000 kr

Ansökan måste vara godkänd

Både grävningstillstånd och TA-plan ska vara godkända av teknik- och serviceförvaltningen innan arbetet får starta.

* Offentlig mark

Defineras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som kommunen redovisar som allmänna i sina detaljplaner.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: