länstrafikens buss

Sjukresor

Du som bor i kommunen har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat.

Resan kan ske med buss, tåg eller privat bil. Endast om vårdgivaren anser att det är medicinskt motiverat kan resan ske med taxi, flyg eller AMBUSS. Vid resor i samband med förebyggande hälsovård (till exempel hälsoundersökningar och vaccinationer) har du däremot inte rätt till något bidrag.

Se till att tiden passar

Ansvaret ligger på dig som resenär att vid bokning eller kallelse själv kontrollera att tiden passar och fundera över hur du ska ta dig till och från sjukbesöket. Se därför till att få en besökstid som passar med allmänna kommunikationer. Region Jämtland Härjedalen ansvarar inte för hur du tar dig till eller från ett planerat sjukbesök.

Klargörande kring färdtjänst och sjukresor

Du får inte använda färdtjänst för sjukresor. Sjukresorna står Region Jämtland Härjedalen för. Nedanstående resor räknas som sjukresor:

 • Till läkarbesök, sjukvårdande behandling, röntgenundersökning och provtagning i samband med sjukdom som ombesörjs av sjukvårdshuvudman, privat vård enligt lagen om läkarvårdsersättning och sjukgymnastik samt behandling som sker enligt vårdavtal med landstingen.
 • Till Hjälpmedelscentralen om det är så att den enskilde måste närvara för att till exempel justera/anpassa/utprova handikapphjälpmedel som regionen tillhandahåller.
 • Till tandvård inom folktandvård, vid odontologisk fakultet, sjukhustandvård eller hos försäkringsansluten privat tandläkare.
 • Till habilitering (läkarvård och sjukvårdande behandling) för patienter som tillhör personkretsen inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Till läkarbesök och läkarutlåtande vid ansökan om förtidspension, handikappersättning eller vårdbidrag. Till sjukgymnastik för avtalad träff med sjukgymnast.
 • Till bad på till exempel habiliteringen, om ”ledarledd” = sjukresa. ”Eget bad” = färdtjänst.
 • För besök hos regionens psykolog och kurator.
 • Till massage på habiliteringen.
 • För fotvård enligt remiss.

Kontakta oss

Länstrafiken

Reseservice, Hamngatan 13

831 31 Östersund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: