Lyssna på sidan Lyssna

Ansvar och roller

Miljö- och byggnämnden är kontrollmyndighet för livsmedelshanteringen i Strömsunds kommun som inte tillhör primärproduktionen eller kräver godkännande av Livsmedelsverket. Personal på miljö- och byggavdelningen utför kontrollen. Livsmedelsinspektörerna gör regelbundna inspektioner på de livsmedelsanläggningar som finns i kommunen.

Livsmedelföretagets ansvar

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att hålla dig uppdaterad och veta vad som gäller för företaget och att uppfylla lagstiftningens krav. Det är även ditt ansvar som livsmedelsföretagare att servera säker mat.


Livsmedelsföretagaren;

 • Ska hos Miljö- och byggavdelningen anmäla om att få sin livsmedelsanläggning registrerad innan man påbörjar sin verksamhet. Det gäller också om man övertar eller förändrar verksamheten.
 • Ska i sitt företag, se till att kraven i lagstiftningen uppfylls. Företaget ska även ha rutiner för att kontrollera att kraven uppfylls (EG 178/2002, artikel 17).
 • Ansvarar för att personalen har tillräckliga kunskaper om lagstiftning och livsmedelshygien i sin verksamhet.
 • Ansvarar för att deras verksamhet uppfyller hygienkraven i EG-förordning 852/2004.

Miljö- och byggnämndens ansvar

Det är Miljö- och byggnämndens uppgifter att;

 • registrera livsmedelsanläggningar vid inkommen anmälan.
 • genomföra kontroller på registrerade livsmedelsanläggningar. Det betyder att företagets rutiner kontrolleras samt företagets egenkontroll, för att säkerställa att lagkraven uppfylls. Livsmedelsinspektörerna kontrollerar även livsmedelsverksamheten, utifrån till exempel hantering, rengöring, personalhygien, lokalunderhåll etc.
 • utfärda föreläggande om vi märker att lagstiftningens krav inte uppfyllts.
 • utfärda sanktioner, såsom förbud och åtalsanmälning, om allvarliga avvikelser konstateras. Både föreläggande och förbud kan förenas med vite.
 • lämna enklare råd och anvisningar.

Detta ingår inte i Miljö- och byggnämndens ansvar

Miljö- och byggavdelningen;

 • lämnar enklare råd och anvisningar, men genomför inte utbildningar för livsmedelspersonal. Det utförs av utbildnings- och hygienkonsulter. Det finns flera skäl till det, men en orsak är att vi inte ska vara konkurrenter till dessa företag.
 • upprättar inte ritningar över livsmedelslokaler. Det utförs av konsulter och arkitekter som livsmedelsföretagaren själv får kontakta.
 • informerar inte om ny eller förändrad lagstiftning. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att hålla sig uppdaterad.

Fakta

Ett urval av regler och lagstiftning om livsmedels­hantering och offentlig kontroll


 • EG-förordning nr 178/2002 om grund­läggande krav och principer för livsmedels­lagstift­ningen.


 • EG-förordning nr 852/2004 om livsmedels­hygien.


 • EG-förordning nr 882/2004 om offentlig kontroll.


 • Livsmedels­lagen (2006:804).


 • Livsmedels­förordningen (2006:813).


 • Statens Livsmedels­verkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30).


Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: