Lyssna på sidan Lyssna
Illustration med siffror och bild

Ekonomi och budget

En kommun måste enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans. Det betyder att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna ett år skulle bli större än intäkterna måste det underskottet täckas in i kommande års budget.

Kommunen sätter upp mål för att kunna säkerställa att resurserna används till rätt saker och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjlig. Vi arbetar med kommunövergripande, verksamhetsspecifika och finansiella mål. Genom våra gemensamma mål ska vi nå god ekonomisk hushållning.

Härifrån kommer kommunens pengar

Kommunens pengar kommer till största delen från den skatt som kommuninvånarna betalar och den kommunalekonomiska utjämningen. Kommunfullmäktige fastställer varje år vilken skattesats kommuninvårna ska betala. En kommun får också statsbidrag och EU-bidrag. Vi får också pengar genom taxor och avgifter, exempelvis barnomsorg, vård, vatten och avlopp. Dessa intäkter ska tillsammans finansiera kommunens verksamhet, tjänster och den service som kommunen ansvarar för.

Så här är kommunens pengar fördelade i budgeten 2024

 • Vård- och socialförvaltning, 42 procent
  Äldreomsorg, socialtjänst, omsorg om funktionsnedsatta med mera.
 • Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning, 28 procent
  Förskola, grundskola, skolbarnomsorg med mera.
 • Framtids- och utvecklingsförvaltning, 10 procent
  Gymnasieskola, vuxenutbildning, integration, EU-projekt med mera.
 • Kommunstyrelsen övrig verksamhet, 5 procent
  Räddningstjänst, näringsliv, säkerhetssamordning med mera.
 • Kommunledningsförvaltning, 4 procent
  Ekonomi, personal, kansli, turism, överförmyndare med mera.
 • Teknik- och serviceförvaltning, 4 procent
  Förvaltning av fastigheter, avfall, vatten, avlopp, kostverksamhet, IT, färdtjänst med mera.
 • Närvård Frostviken, 3 procent
  Hälsocentral, ambulans, äldreomsorg med mera.
 • Kultur- och fritidsavdelning, 2 procent
 • Övrig verksamhet, 2 procent
  Politisk verksamhet 1 procent, miljö- och byggavdelning 0,6 procent. 

Relaterad information

Sammanställning av budget 2020 och plan för 2021-2022 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av budget 2019 och plan för 2020–2021 Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av åren 2021 och 2022 har inte gjorts pga pandemin. Kontakta eknomienheten för hjälp med framtganing av specifikt underlag.

Sammanställning av budget 2023 pågår

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: