Lyssna på sidan Lyssna

Driftbidrag samlings­lokaler

Kommunen kan ge bidrag till drift av samlingslokaler. Det är ett ekonomiskt stöd som ska uppmuntra till ett aktivt föreningsliv för en levande bygd inom Strömsunds kommun.

Ändring med anledning av höga elkostnader

Kommunstyrelsen beslutade den 23 januari 2024 att de föreningar som fick driftbidrag 2023 får samma belopp i driftbidrag även i år. På grund av höga elkostnader kommer bidraget att betalas ut i förskott.

Kommunstyrelsen tar beslut

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om vilka samlingslokaler som får driftbidrag. De behandlar ansökan och beslutar om bidragets storlek utifrån givna regler och kostnadsramar.

Allmänna bestämmelser i korthet

 • Samlingslokalen ska vara knuten till en förening eller organisation.
 • Den som är lokalansvarig ska vara registrerad hos kommunen.
 • Samlingslokalen ska vara av allmänt intresse och verksamheten ska rikta sig till kommunens invånare och besökare.
 • Lokalen ska kunna upplåtas till kommunen vid krissituationer för att utgöra en samlingsplats.
 • Den som är lokalansvarig ska kunna visa upp ett aktivt arbete för att så långt som möjligt själv finansiera verksamheten.
 • Kommunen beviljar bara en ansökan om lokalbidrag per ort. Bidraget grundas på driftskostnader, varmbonad yta, antalet fast boende i området och genomförda aktiviteter.
 • Driftkostnader som ska täckas med intäkter från affärsmässig verksamhet får inte räknas med som driftkostnad för samlingslokalen.
 • Den som är lokalansvarig ska senast den 31 oktober varje år lämna in ansökan till kommunstyrelsen för kommande verksamhetsår. I ansökan ska verksamheten för föregående kalenderår redovisas. En förutsättning för att få driftbidrag är att årsmötet gett styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
 • Givna kostnadsramar, ansökningsblankettens utformning och bedömningsrutinerna kan vid behov ändras årligen.

Kommunfullmäktige antog normerna för driftbidrag den 22 september 2010.

Fullständiga bestämmelser för driftbidrag till samlingslokaler Pdf, 440 kB.

Rutin för beräkning av bidrag

Kommunfullmäktiges kostnadsram till driftbidrag för samlingslokaler avgör storleken på bidragen. När kommunstyrelsen fattar beslut om bidrag utgår de från följande punkter.

 • Bidrag utifrån driftkostnader
  Cirka hälften av kommunfullmäktiges kostnadsram för driftbidrag är avsatt till driftskostnader.
 • Poängbidrag
  Resterande del av ramen används för poängbidrag. Beloppet är baserat på samlingslokalens poängsumma för
  • storleken på den varmbonade ytan (poäng = yta/20).
  • antal fastboende knuta till samlingslokalen enligt kommunens befolkningsunderlag (poäng = antal/10).
  • antal aktiviteter (poäng = antal aktiviteter + antal närvarande/50).

Sista dag att lämna in

Den 31 oktober varje år.

Beslut

Kommunstyrelsen tar beslut i januari månad varje år.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: