Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag för barn- och ungdoms­verksamhet

Barn, kultur- och utbildningsnämnden ger flera olika typer av bidrag till föreningar som har verksamhet för barn och ungdom. Här finns information om bidragen och hur du söker.

För att föreningar ska kunna söka något av bidragen ska vissa grundläggande punkter vara uppfyllda. Föreningen ska:

 • Ha antagit stadgar och ha en demokratiskt vald styrelse.
 • Ha verksamhet för barn och ungdomar inom kommunen.
 • Ha minst tio medlemmar i åldern 7 till 25 år som är skrivna i kommunen.
 • Bedriva alkohol- och drogfria aktiviteter.
 • Varje år skicka in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.
 • Vara registrerad hos Strömsunds kommun.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har rätt att kontrollera ansökans riktighet. Om det krävs ska föreningen tillhandahålla alla handlingar som har betydelse för bidragsansökan.

Administrationsbidrag

Bidraget utgår till föreningens administrationskostnader.


‌Administrationsbidrag

Medlemsantal

Bidrag

10–19

600 kronor

20–39

900 kronor

40–59

1.300 kronor

60–79

1.750 kronor

80–99

2.250 kronor

100–124

2.800 kronor

125–149

3.400 kronor

150–174

4.150 kronor

175–199

5.000 kronor

200–249

6.250 kronor

250–299

7.750 kronor

300–349

9.500 kronor

350–399

11.000 kronor

400–

12.500 kronor


Ansökan om administrationsbidrag

Bidraget grundar sig på antalet aktiva medlemmar i åldern 7 till 25 år. Föreningar kan ansöka löpande under året.

E-tjänst: Ansökan om administrationsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till ledarutbildning

Bidraget går till föreningar som är i behov av att utbilda ledare för sin ungdomsverksamhet. Maxbeloppet är högst 1.500 kronor per person.


Bidraget utgår för kurser som riks- och distriksorganisationer arrangerar. Bidraget ska täcka kostnader som inte betalas av någon annan, dock inte förlorad arbetsförtjänst. Kursdeltagare ska ha fyllt 15 år. För lokala kurser ska föreningen skicka in upprättat program för godkännande före kursstart.

Ansökan ledarutbildning

Lämna ansökan till kultur- och fritidsavdelningen senast 60 dagar efter avslutad utbildning. I ansökan ska föreningen bifoga kursprogram, deltagarintyg eller deltagarförteckning och redovisning av kostnader i samband med kurstillfället.

Ansökan om bidrag till ledarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt aktivitetsstöd

Ideella föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år kan få lokalt aktvitetsstöd. Stödet utgår med 40 kronor per sammankomst samt 5.50 kronor per deltagare. Sammankomsterna ska vara ledarledda gruppaktiviteteter och omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare, förutom ledaren.

Ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd

Kan endast sökas av föreningar som är registrerade hos Riksidrottsförbundet.

Ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Kan sökas av registrerade föreningar i kommunen med verksamhet för ungdomar 7–25 år.

Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta en kopia på ansökan, skriv under och skicka till:

Strömsunds kommun
Magdalena Sannemo
Box 500
833 24 Strömsund


Det går också mejla kopian, se kontaktuppgifter i Kontakta oss-rutan.

Lämna in ansökan om statligt och kommunalt lokalt aktivitetsstöd två gånger per år, senast 25 februari och 25 augusti.

Lokalbidrag

Föreningar som inte har möjlighet att använda kommunägda lokaler och anläggningar för sin ungdomsverksamhet eller lokaler som upplåts gratis genom nolltaxa, kan få lokalbidrag. Bidraget är högst 5.000 kronor per år.

Ansökan om lokalbidrag

Föreningar kan ansöka en gång per år, bifoga verifikation på betald hyra.

Ansökan om lokalbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan till:

Strömsunds kommun
Magdalena Sannemo
Box 500
833 24 Strömsund

Fakta

Här kan du ansöka om

 • administra­tions­bidrag
  (e-tjänst)
 • ledar­utbildning
 • aktivitets­stöd
 • lokal­bidrag

Sista ansöknings­dag

Se respektive rubrik.


Skicka ansökan till

Kultur- och fritids­­avdelningen
Magdalena Sannemo
Box 500
833 24 Strömsund


Vissa ansökningar gör du via våra e-tjänster.

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: