Lyssna på sidan Lyssna

Starta en förening

Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta!

Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen bildar ni en provisorisk styrelse, en interimstyrelse, som får till uppgift att förbereda nästkommande sammanträde. Vid detta möte, årsmötet, bör interimstyrelsen presenterat följande förslag:

 • Förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de talar om hur föreningen ska arbeta (stora föreningar brukar vara med i ett riksförbund och då kan ni använda er av respektive förbunds normalstadgar – men då får du säkerligen också all övrig hjälp från något distrikt eller annan förening i just den organisationen).
 • Förslag till styrelse.
 • Förslag till verksamhetsplan.

Stadgar

Stadgarna kan innehålla följande:

 • Föreningens namn.
 • Syftet med föreningen.
 • Vilken målsättning och vilka uppgifter föreningen ska ha.

Styrelsen

Hur många ordinarie ledamöter och ersättare styrelsen ska bestå av (i en liten förening kan det vara lagom med cirka fem ordinarie ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter). Ersättare kan räcka med två till tre (ersättare ska vara med på mötet ifall ordinarie ledamot inte kan vara med).

Medlemsskap

Vem som får bli medlem i föreningen. Orsaker till att man kan bli utesluten. Medlems rättigheter och skyldigheter.

Möten

Ni ska ha ett årsmöte varje år. Det som bestäms ska skrivas ned och två personer jämte den som är sekreterare ska skriva under (justera) protokollet.

Följande saker ska tas upp på årsmötet:

 • Godkännande av föredragningslistan
 • Val av ordförande att leda årsmötet
 • Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
 • Val av två justeringsmän
 • Godkännande av mötets utlysande (om kallelsen har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver)
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande till styrelsen
 • Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen (om styrelsen inom sig ska utse de skilda posterna, konstituera sig själv – annars kan årsmötet även välja till exempel vice ordförande, sekreterare och kassör)
 • Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen
 • Val av två revisorer och ersättare för dessa
 • Val av valberedning
 • Hur stor medlemsavgiften ska vara för näst-kommande år

Firmatecknare

Firmatecknare är de personer som i föreningens namn får skriva under olika slags ekonomiska uppgörelser och ekonomiska handlingar (till exempel postgiro, bankgiro, bankböcker). Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med exempelvis kassören får i uppdrag att göra det (de får ”teckna föreningens firma”).

Stadgeändringar

Hur man kan ändra föreningens stadgar (till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna). Det är en bra metod för att förhindra både ”kupper” och kanske ogenomtänkta beslut.

Upplösning

Under vilka förutsättningar ska föreningen upplösas och vad man ska göra med de pengar som eventuellt blir över. Det är också en viktig punkt – många föreningar läggs i dag ned efter ett tag, när eldsjälarna försvinner.

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: