Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola med långa avstånd till skolan kan ha rätt till resor till och från skolan. Det beror på avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet. Ansökningstiden är 1 mars till 30 april 2024.

Alla måste ansöka om skolskjuts!

Det innebär att du som vårdnadshavare måste ansöka om skolskjuts till dina barn om de har rätt till skolskjuts.

Ansökningsdagar

Ansök via vår e-tjänst, ansökningstiden är mellan 1 mars och 30 april 2024.

E-tjänst: Ansökan om skolskjuts (grundskolan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du av någon anledning inte kan ansöka via e-tjänsten kan du vända dig till aktuell skola för hjälp.

Grundskolor i Strömsunds kommun

Elever som har rätt till skolskjuts

Möjligheten att få skolskjuts beror på ålder och avstånd till skola. Barn i förskoleklass med heldagsomsorg har inte rätt till skolskjuts.


Elever som har rätt till skolskjuts

Ålder

Avstånd från hemmet till skolan

Förskoleklass–årskurs 3

Längre än två kilometer

Årskurs 4-6

Längre än tre kilometer

Årskurs 7–9

Längre än fyra kilometer

Gymnasiet

Längre än sex kilometer

 

För elever som inte bor i anslutning till en hållplats för skolskjutsarna gäller kilometergränsen avståndet mellan hemmet och närmast bestämda hållplats.

Elever med växelvis boende

Elever som bor kontinuerligt på olika adresser hos föräldrar med gemensam vårdnad, så kallat växelvis boende, ska ha möjlighet att få skolskjuts till båda föräldrarna – under vissa förutsättningar. Det under förutsättning att skolskjutsvillkoren i övrigt är uppfyllda. Växelvis boende innebär att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna.

Vi strävar efter att minimera väntetiderna

Kommunen strävar efter att minimera väntetider i samband med skolskjuts. Väntetiden före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga fem timmar per vecka. De första 15 minuterna innan första lektionens början och efter sista lektionens slut räknas inte som väntetid.

Se skolskjutsreglemente för Jämtlands län för fullständig information Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om skolskjuts under pågående termin kan det ta upp till sex veckor innan ansökan handlagts och trafikplaneringen är slutförd. Inför terminstart är beräknad handläggningstid tre månader.

Vad säger lagen?

Den grundläggande föreskriften om skolskjuts för elever i grundskolan finns i 10 kap. 32 § skollagen (2010:800).


Skolskjuts i hemkommunen
32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.


Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.


Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.


Bestämmelser för elever i gymnasieskolan

Kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor till och från skolan finns i lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.


2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).

Fakta

Länstrafiken ansvarar för trafikplaneringen av skolans elevresor. Vårdnadshavare får besked (beviljad eller avslag) via kommunens e-tjänst.


Sista ansökningsdag

30 april 2024.


Du gör ansökan via e-tjänst.

Goda råd till dig som åker skolskjuts

 • Använd bilbälte!
  Bälteslagen gäller alla och även i bussar.
 • Sitt stilla i bussen/bilen!
  Använd vanlig samtalston, skrik inte!
 • Skräpa inte ner eller förstör någonting!
  Avsiktlig skadegörelse måste du ersätta.
 • Var försiktig vid av- och påstigning
  Vid påstigning, stå kvar tills skolskjutsen stannat.
  När du går av bussen eller taxin, låt den köra iväg innan du går vidare hemåt eller korsar vägen.

Skolskjutsar

Hela kommunen
Länstrafiken i Jämtlands län (linjetrafik) 063-16 82 00


Strömsund
Taxi Strömsund

0670-100 63


Taxi Lillviken

0670-800 18


Hammerdal
Taxi Hammerdal

0644-104 00


Gäddede
Gäddede Taxi

0672-100 78


Taxi Stora Blåsjön

0672-201 53


Hoting
Hoting Taxidrivers

0671-102 90


Taxi Brattbäcken

0671-220 54


Backe
Hoting Taxidrivers

0671-102 90

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: