På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Skolskjuts

Elever med långa avstånd till skolan kan ha rätt till resor till skolan. Kommunen undersöker inför varje skolår vilka elever som har rätt till skolskjuts. Kommunen anordnar, tillsammans med skolskjutsentreprenörer, skolskjutsar utifrån skolornas scheman.

Kommunen undersöker inför varje läsår vilka barn och elever som har rätt till skolskjuts. Tillsammans med respektive skolskjutsentreprenör planerar vi sedan sträckor och avgångstider utifrån skolornas upprättade arbetsscheman.

Möjligheten att få skolskjuts beror på ålder och avstånd till skola.

 

Elever som har rätt till skolskjuts

Ålder

Avstånd från hemmet til skolan

Förskoleklass–årskurs 3

Längre än två kilometer

Årskurs 4-6

Längre än tre kilometer

Årskurs 7–9

Längre än fyra kilometer

Gymnasiet

Längre än sex kilometer

 

För elever som inte bor i anslutning till en hållplats för skolskjutsarna gäller kilometergränsen avståndet mellan hemmet och närmast bestämda hållplats.


Elever som bor kontinuerligt på olika adresser hos föräldrar med gemensam vårdnad, så kallat växelvis boende, ska ha möjlighet att få skolskjuts till båda föräldrarna - under vissa förutsättningar. Det under förutsättning att skolskjutsvillkoren i övrigt är uppfyllda. Växelvis boende innebär att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna.


Barn i förskoleklass med heldagsomsorg har inte rätt till skolskjuts.

 

Skolskjutsen går i anslutning till skoldagens början och slut. Väntetider på upp till 60 minuter kan förekomma på grund av samordning av skjutsarna.

Skolskjutsreglemente för Jämtlands länPDF

Vad säger lagen?

Den grundläggande föreskriften om skolskjuts för elever i grundskolan finns i 10 kap. 32 § skollagen (2010:800).


Skolskjuts i hemkommunen
32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.


Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.


Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.


Bestämmelser för elever i gymnasieskolan

Kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor till och från skolan finns i lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.


2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).

Goda råd till dig som åker skolskjuts

 • Använd bilbälte!
  Bälteslagen gäller alla och även i bussar.
 • Sitt stilla i bussen/bilen!
  Använd vanlig samtalston, skrik inte!
 • Skräpa inte ner eller förstör någonting!
  Avsiktlig skadegörelse måste du ersätta.
 • Var försiktig vid av- och påstigning
  Vid påstigning, stå kvar tills skolskjutsen stannat.
  När du går av bussen eller taxin, låt den köra iväg innan du går vidare hemåt eller korsar vägen.

Skolskjutsar

Hela kommunen
Länstrafiken i Jämtlands län (linjetrafik) 063-16 82 00

 

Strömsund
Taxi Strömsund,

0670-100 63


Taxi Lillviken

0670-800 18

 

Hammerdal
Taxi Hammerdal

0644-104 00

 

Gäddede
Gäddede Taxi

0672-100 78


Taxi Stora Blåsjön

0672-201 53

 

Hoting
Hoting Taxidrivers

0671-102 90


Taxi Brattbäcken

0671-220 54

 

Backe
Hoting Taxidrivers

0671-102 90

 

Avtalsperiod

16 juni 2013–16 juni 2018

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Lars Thorin
  Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
  0670-162 96
 • Björn Amcoff
  Chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen
  0670-169 69

Senast ändrad/granskad: 31 juli 2020