Lyssna på sidan Lyssna

Samordning av grundskolor i Strömsunds tätort

Nu har arbetet med att samordna F–6-skolorna Hedenvind och Bredgård i Strömsund startat. En styrgrupp och en arbetsgrupp leder arbetet. Målet är att den nya samlade skolan i området Hedenvind/Vattudal ska vara klar till höstterminen 2026. Här kan du följa projektet.

Att samordna skolorna i Strömsund var ett av förslagen i skolutredningen som barn-, kultur- och utbildningsnämnden tog ett inriktningsbeslut om att gå vidare med i december.

Det här händer nu

Vi kommer att samordna skolorna Hedenvind och Bredgård i redan befintliga lokaler i området Hedenvind/Vattudal och anpassa dem utifrån de nya behoven. Målet är att det arbetet ska vara klart till höstterminen 2026 och att vi då kan välkomna eleverna till en ny, samordnad skola.


Arbetet har redan startat och kommunen har tillsatt en styrgrupp och en projektgrupp som leder projektet. Där ingår tjänstepersoner och förvaltningschefer från barn-, kultur-, och utbildningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen.

Möjligt investeringsbeslut i maj

Senast i slutet av april ska grupperna tillsammans ha tagit fram ett underlag för investeringsbeslut. Det betyder att kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att ta beslut om eventuella investeringar i maj.

Referensgrupper och samverkan

Till hjälp under projektet finns referensgrupper och här kommer mycket samverkan att ske. Grupperna är både fast sammansatta utifrån funktion, men även flexibla beroende på vilken del av projektet som ska hanteras. Vi kan även behöva anlita externa experter för att få bra och fungerande förslag att gå vidare med.

Information om projektet

På denna sida informerar vi om arbetet, det kan även ske på andra sätt om vi ser att det behövs. Det kan till exempel bli aktuellt med riktad information till berörda klasser och vårdnadshavare.

Bakgrund till inriktningsbeslutet att samordna skolorna

En samlad skolverksamhet ska skapa bättre förutsättningar att ge eleverna en bra utbildning i framtiden utifrån följande tre punkter:

  • Förbättra skolresultaten.
  • Säkra kompetensförsörjningen.
  • Skapa ekonomisk hållbarhet.

I arbetet ingår också att på sikt skapa en större förskoleverksamhet i Bredgårdsområdet, men det kommer senare i processen.


Beslut kvarstår för nämnden att fatta om övriga förslag i skolutredningen.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: