Lyssna på sidan Lyssna

Tema 2023: Samisk förvaltningskommun

Samerna är ett av världens ursprungsfolk och det enda i Europa. Gemensamt för urfolken är att de levt på samma plats genom historien, före det att länderna koloniserats. De har en egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

Eftersom vi ligger inom Saepmie – det vill säga området där samer bor, verkar och utövar sin kultur – blev det naturligt att år 2010 ta beslutet att ingå i förvaltningsområdet för samiska. Det innebär att i vår kommun har samiskt språk och kultur fått ett förstärkt skydd enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Till nationella minoriteter i Sverige räknas förutom samer även judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Kommunens ansvar

Strömsund är en av 25 samiska förvaltningskommuner. Vi tar tillsammans med Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Dorotea, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Krokom, Luleå, Lycksele, Malå, Sorsele, Stockholm, Storuman, Sundsvall, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Åre, Åsele, Älvdalen, Örnsköldsvik och Östersund ett extra stort ansvar för att värna och synliggöra det samiska språket och kulturen. Hur vi ska arbeta med dessa frågor finns beskrivet i vårt minoritetspolitiska program.


För dig som förstår sydsamiska ska kommunen:

  • Saemide laaken bïjre bievnedh.
  • Tsevtsemh vedtedh jïh ektieraeriestidh saadthalmetjigujmie saemide.
  • Vaarjelidh jïh evtiedidh saemiej gïelh jïh kultuvre, sjïere maanide.
  • Hoksehtimmiem vedtedh jïh myndigheete-gaskesadtemem faaledh abpe jallh vihkeles biehkie saemiengïelesne jis gihtjieh.
  • Maana-jïh voereshoksem vedtedh abpe jallh vihkeles biehkie tïjjem saemiengïelesne jis gihtjieh.
Renar på fjäll.

Foto: Torbjörn Åhrén


Översatt till svenska innebär det minoritetspolitiska programmet att vi ska informera om lagen, ge inflytande till och samråda med företrädare för samer samt ge service och myndighetskontakter och barn- och äldreomsorg på sydsamiska om det efterfrågas.

Samråd och samarbetsformer

Kommunen har inrättat en samisk samrådsgrupp med representanter från kommunen, sameföreningen Åanghkeren saemiensiebrie samt för de tre samebyarna som finns inom kommunens område: Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie. Utöver samrådsgruppen finns också en arbetsgrupp där bland andra kommundirektören och kommunens samiska samordnare ingår. Samråd och samarbete är en viktig del i att vara en samisk förvaltningskommun eftersom samerna ska ha möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Det finns en särskild ordning för hur samråden ska gå till.

Året med Kommunalmanackan

Språk, hantverk, traditioner, kultur och kommunens ansvar. Det är något av innehållet du kommer att få ta del av under året med Kommunalmanackan.

En ny artikel varje månad

Varje månad kan du läsa en ny artikel på vår webbplats.

Till artiklar i Kommunalmanackan på stromsund.se/kommunalmanackan

Fakta

Vi gör 10.900 exemplar av Kommunalmanackan. Den skickar vi till kommunens invånare och företag samt till våra fritidshusägare i Sverige. Vi delar även ut den i olika sammanhang.

Vad vill du att vi ska lyfta – tipsa oss!

Kanske har du något att lyfta fram som du är stolt över eller som du tycker borde få extra uppmärksamhet?

Tipsa Heja Strömsund:
info@hejastromsund.se

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: