Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Man med dator och blankett.

PTS Bredbandsstöd

Det pågår en stor nationell satsning för att främja fiberutbyggnad på landsbygden och regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utlysa bredbandsstöd.

År 2021 beviljades 55.000.000 kronor från PTS Bredbandsstöd till projekt på landsbygden i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun har beviljats bredbandsstöd för fiberutbyggnad i Lövberga och Open Infra har beviljats bredbandsstöd för ett flertal områden inom kommunen. Utbyggnaden ska genomföras under perioden 2022–2024.


År 2022 har PTS utlyst 1,3 miljarder, varav 446 miljoner fördelas i område Norrland som Strömsunds kommun tillhör. Kommunen har beviljats PTS bredbandsstöd för fortsatt bredbandsutbyggnad för utbyggnad av ett område söder om Gäddede . Kommunen har även ansökt om stöd för utbyggnad av fibernät från Lövberga till Havsnäs. PTS fattar beslut innan årsskiftet. Utbyggnaden ska genomföras under perioden 2023 - 2025.


Bredbandsstödet från PTS täcker inte alla kostnader i ett eventuellt projekt. Det betyder att kommunen inte kan bygga ut ett område med enbart bidragspengar, kommunens möjlighet att skjuta till egna pengar styr hur stort bidrag som kan sökas.

Om PTS bredbandsstöd

 • Nätbyggare kan få bredbandsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkt för de byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet.
 • Tekniken som används måste möjliggöra en överföringshastighet om lägst 1 Gbit/s för slutkunden.
 • Såväl privata som offentliga aktörer kan söka stöd för bredbandsutbyggnad, t.ex. operatörer, kommunala stadsnät och fiberföreningar. Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka.
 • PTS beviljar bredbandsstöd för direkta investeringskostnader för passiv infrastruktur.
 • PTS lämnar stöd för utbyggnad av en långsiktigt användbar och tillförlitlig bredbandsinfrastruktur, i områden som saknar ett nät som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla nedladdningshastigheter om minst 100 Mbit/s, där det inte finns några trovärdiga planer på att bygga ut ett sådant nät inom tre år.
 • PTS har fastställt vilka byggnader som kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt och sammanställt dessa i en byggnadsförteckning.
 • Stöd lämnas för utbyggnad fram till avlämningspunkter för byggnader där det finns hushåll, arbetsställen och fritidshus. Stödmottagaren ska säkerställa att bredbandsinfrastrukturen blir robust, driftssäker och långsiktigt användbar.
 • Även om stödet endast omfattar utbyggnad fram till avlämningspunkt för byggnaderna ska stödmottagaren kunna driftsätta nätet och ansluta slutkunder till en skälig anslutningsavgift. Andra aktörer ska också ges tillträde till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen.
 • Utbyggnadsprojekten konkurrerar med varandra inom varje landsdel. De projekt som har lägst stödbehov
  per byggnad och uppfyller samtliga krav tilldelas stöd, fram till dess att landsdelens stödpott är förbrukad.
 • Bestämmelser om stödet finns bland annat i förordningen (2020:266) om statligt stöd
  för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur (stödförordningen). PTS stödmodell är
  statsstödsrättsligt utformad i enlighet med den allmänna
  gruppundantagsförordningen (GBER).

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: