Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Hand och brädor

Bygglov

Hur vi använder mark och vatten påverkar både vår miljö och hela samhällets utveckling. Det som byggs finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället vissa krav på det som byggs.

Nämnden prövar placering och utformning

Vid bygglov eller förhandsbesked prövar nämnden om placering och utformning av en byggnad eller anläggning är lämplig på den aktuella platsen. Nämnden tar hänsyn till de krav som ställs i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Om- och tillbyggnad av byggnader med skyddsvärde

När en byggnad med särskilt bevarandevärde ändras ska det ske varsamt.

Det är viktigt att ta hänsyn till och bevara byggnadens karaktärsdrag och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Kontrollansvarig

För åtgärder enligt 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen krävs en kontrollansvarig för de flesta bygg- eller rivningsarbeten. Den kontrollansvarige ska vara certifierad.

Tekniskt samråd

Miljö- och byggnämnden bedömer utifrån byggprojektets omfattning om det behövs ett tekniskt samråd. Nämnden kallar till samrådet där man diskuterar arbetets planering och kontrollåtgärder. Byggherren i samråd med den kontrollansvarige lämnar då ett förslag till kontrollplan. Miljö- och byggnämnden fastställer kontrollplanen om den uppfyller samhällets krav.

Startbesked

När kontrollplanen är fastställd och eventuella kompletteringar kommit in lämnar nämnden ett startbesked. Då får byggnadsarbetet börja.

Slutsamråd

När byggnationerna är klara och alla intyg, kontroller med mera är utförda och redovisade till miljö- och byggnämnden kallas byggherren till ett slutsamråd. Är alla kontrollpunkter uppfyllda utfärdar nämnden ett slutbesked.

Viktig information

Miljö- och byggnämnden är skyldig att ta ut en sanktionsavgift om en byggnation som kräver bygglov eller anmälan startar utan att nämnden beviljat startbesked.

E-faktura och autogiro

Gör det enkelt att betala dina fakturor genom att anmäla dig för e-faktura via din internetbank.

 

Kombinera gärna e-fakturan med autogiro.

Så skaffar du e-faktura

Så skaffar du autogiro

Fakta

Det är viktigt att ritningarna är rätt gjorda och i rätt skala.

Se några ritningsexempel

Tänk på!

Din ansökan måste vara komplett för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Vill du bygga sommar?

Tänk då på att lämna in din ansökan i god tid! Vi har som mest att göra under våren och då är handläggningstiderna också som längst.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: