Lyssna på sidan Lyssna

Så handlägger vi

Handläggningstiden för bygglov beror på flera faktorer. Generellt kan vi handlägga planenliga projekt med fullständiga och läsbara handlingar snabbare än projekt med avvikelse från detaljplanen och ofullständiga handlingar. Vi hanterar ansökningarna i den ordning de kommer in. Handläggningstiden från det att ärendet är komplett är upp till tio veckor.

Du kan själv påverka handläggningstiden genom att från början lämna korrekta handlingar och fackmässigt utförda ritningar. Många använder sina sommarsemestrar till att bygga, våren är därför den period när flest ansökningar kommer in till miljö- och byggavdelningen. Det innebär att ansökningarna då ofta får en längre handläggningstid. Tänk på att vara ute i god tid.

Vad sker under handläggningen?

När ett ärende kommer in till miljö- och byggavdelningen registrerar vi det. Om ansökan saknar uppgifter, till exempel person- eller organisationsnummer eller fullmakt, måste vi begära in dem innan vi kan behandla ärendet. Därefter går ansökan vidare till en av våra handläggare som granskar kvaliteten på ritningarna och därefter prövar förutsättningarna för bygglov.

Kan kräva in kompletteringar

Om handläggaren kan godta förslaget, men bedömer att ritningarna inte är tillräckliga för att fatta beslut, har handläggaren rätt att kräva in bättre ritningar.

Ibland krävs yttrande eller remiss

Avviker projektet från gällande detaljplan gör miljö- och byggavdelningen en prövning om avvikelsen kan godtas.

Därefter hämtar vi in yttranden från berörda grannar och eventuella myndigheter.

Besked om bygglov

Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Om kraven inte uppfylls ska miljö- och byggnämnden avslå din ansökan.

Invänta startbesked innan du börjar bygga

Det räcker inte med ett beviljat bygglov. Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Att överklaga beslut

Den person som beslutet angår har rätt att överklaga de beslut kommunen tar enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Det kan handla om beslut om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, marklov eller beslut om påföljder (förelägganden och sanktionsavgifter).


Överklagandet måste ske inom den så kallade besvärstiden, oftast tre veckor från det datum då man tagit del av beslutet.

Du skickar ditt överklagande till kommunen, men det är länsstyrelsen som prövar överklagandet.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: