Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Gammalt hus.

Kulturskydd

En del byggnader är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. Sådana byggnader kallar vi för k-märkta. Enligt plan- och bygglagen får de historiska värdena inte gå förlorade vid ombyggnad eller upprustning.

I kommunen finns ett antal byggnader med historiska värden, de är k-märkta och skyddade mot förvanskning enligt plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). Det innebär att du som äger en k-märkt byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha ett kulturhistoriskt värde även om den inte är gammal.

Underhåll enligt lagen

Enligt PBL ska ”ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 8 kap. 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt”.


Om du är osäker på om din byggnad omfattas av skyddsbestämmelser är du välkommen att höra av dig till miljö- och byggavdelningen.


Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: