Lyssna på sidan Lyssna

Officiell anslagstavla

Detta är Strömsunds kommuns officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

På den officiella anslagstavlan anslår kommunen de beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder har fattat. Här anslår vi även kallelsen till kommunfullmäktige.


Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut.

Läs mer om hur du överklagar

Aktuella anslag och kungörelser

Rättslig betydelse

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnders och utskotts beslut.

Anslaget är ett viktigt besked

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering anslår vi protokollet på kommunens officiella anslagstavla.


Av anslaget framgår vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat och när det anslagits. Det framgår även hur länge anslaget anslås (sitter uppe). Anslaget är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att överklagandetiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

När kan du överklaga ett beslut?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga de beslut som fattats. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget publi­cerats på den officiella anslagstavlan.

Publicering av protokoll på webbplatsen

Vi publicerar alla protokoll på kommunens webbplats under Möten, kallelser och protokoll. Protokollen som publiceras på webbplatsen är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kanslisekreteraren.

Möten, kallelser och protokoll

Överförmyndarens öppettider

Överförmyndaren finns i kommunhuset, Storgatan 15 i Strömsund.

 

Våra besökstider är
Måndag–fredag 9.30-11.30 

Läs mer om överförmyndaren

Prenumerera på anslag och kungörelser

Gå till Prenumerera

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: