Lyssna på sidan Lyssna

Allmän handling och offentlig handling

Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess  och arbetsmaterial.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ingår i tryckfrihetsförordningen, en av våra grundlagar. Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling kan var brev, protokoll eller beslut.


Offentligt anställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående, så kallat meddelarskydd, om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.


Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på följande sätt:

  • Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess.
  • Tjänstemän har normalt rätt att lämna uppgifter till tidningar, radio och tv för publicering eller att själva offentliggöra uppgifter.
  • Allmänheten och massmedierna har rätt att närvara vid rättegångar.
  • Allmänheten och massmedierna får närvara när riksdagens kammare, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och andra sådana organ sammanträder.

Om offentlighetsprincipen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmän handling och offentlig handling

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Avgift för kopior av allmänna handlingar

Sekretess, uppgifter som inte är offentliga

Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.


Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga. 

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: