Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan: Antagande av detaljplan Gäddede 2:51

Ett förslag till ändring av detaljplan för Gäddede 2:51 är antagen av miljö- och byggnämnden den 16 maj. Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna bedriva försäljning av dagligvaror, gällande plan medger endast användningen JB, det vill säga industri och bostäder.

Detaljplanen har legat ute för granskning mellan den 27 mars och 19 april 2024. Myndigheter, berörda fastighetsägare med flera har under denna tid beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs enligt standard planförfarande.

Möjlighet att överklaga beslutet till den 13 juni

Om du är missnöjd med detta beslut kan du skriva till Mark- och miljödomstolen och överklaga. Ange vilket beslut du överklagar och tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

 

Skrivelsen ska ställas till Mark- och miljödomstolen, men lämnas/skickas till miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 500, 833 24 Strömsund eller mejla till miljobygg(a)stromsund.se.

 

Skrivelsen ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden senast till den 13 juni. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes ombud. Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge namn, adress och telefonnummer.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: