Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan: Antagande av detaljplan Åsen 4:44, 4:45

Ett förslag till detaljplan för Åsen 4:44, 4:45 är antagen av miljö- och byggnämnden den 21 mars och vann laga kraft den 6 maj. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation inom Åsen 4:44 då nuvarande plan begränsar byggnadshöjden till 6 meter, samt rättelse av användningsområde från industri, till handel, lager och kontor.

Detaljplanen har legat ute för granskning mellan den 14 och den 29 februari 2024. Myndigheter, berörda fastighetsägare med flera har under denna tid beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs enligt standard planförfarande.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: