Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan: Antagande av detaljplan Åsen 4:44, 4:45

Ett förslag till detaljplan för Åsen 4:44, 4:45 är antagen av miljö- och byggnämnden den 21 mars. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation inom Åsen 4:44 då nuvarande plan begränsar byggnadshöjden till 6 meter, samt rättelse av användningsområde från industri, till handel, lager och kontor.

Detaljplanen har legat ute för granskning mellan den 14 och den 29 februari 2024. Myndigheter, berörda fastighetsägare med flera har under denna tid beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs enligt standard planförfarande.

Överklagan senast den 16 april

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till Länsstyrelsen och överklaga. Ange vilket beslut ni överklagar och varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.

 

Skrivelsen ska ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län, men lämnas/skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 500, 833 24 Strömsund eller mejla till plan(a)stromsund.se senast den 16 april.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: