Lyssna på sidan Lyssna

Planprocessen

Arbetet med en detaljplan sker i en process där du som är berörd har möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget till detaljplan. Vill du ha mer information om planprocessen kan du gå in på kunskapsbanken på Boverkets webbplats.

Inom detaljplanering finns i två planförfarande att välja mellan.

 

Standard planförfarande används när:

  • Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • Detaljplanen inte är av något betydande intresse för allmänheten och i övrigt av någon stor betydelse.
  • Detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan.

 

Utökat planförfarande används när:

  • Detaljplanen inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt har stor betydelse, till exempel strandskydd.
  • Detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planprocessen vid standard planförfarande

Planbesked

Om du vill att kommunen ska upprätta, ändra, eller upphäva en detaljplan ska du ansöka om planbesked hos miljö- och byggnämnden. Kommunen har sedan fyra månader på sig från den dag då en komplett ansökan kommit in tills besked om kommunen tänker inleda en process. Att få positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en ny detaljplan eller ändring av en befintlig detaljplan.

Samråd

Miljö- och byggavdelningen arbetar fram ett preliminärt planförslag. Sakägare, myndigheter och andra berörda har möjlighet att yttra sig över planförslaget. Samrådstiden är vanligtvis ungefär tre veckor.

Granskning

Miljö- och byggavdelningen skickar ut planförslaget för granskning under minst två veckor. Därefter sammanställer vi ett

granskningsutlåtande med de skriftliga synpunkterna som kommit in under granskningen och samrådet.

Antagande

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen.

Överklagande

Om du som berörs av planförslaget har synpunkter som inte blivit tillgodoseda under planprocessen och har lämnat in dessa skriftligt har du rätt att överklaga ett antagande av detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet, vinner detaljplanen laga kraft ungefär en månad efter antagandet.

 

Planprocessen vid utökat planförfarande

Planbesked

Om du vill att kommunen ska upprätta, ändra, eller upphäva en detaljplan ska du ansöka om planbesked hos miljö- och byggnämnden. Kommunen har sedan fyra månader på sig från den dag då en komplett ansökan kommit in tills besked om kommunen tänker inleda en process. Att få positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en ny detaljplan eller ändring av en befintlig detaljplan.

Kungörelse/samråd

Miljö- och byggavdelningen arbetar fram ett preliminärt planförslag. Vi anslår planförslaget (kungörelse) i en ortstidning och på kommunens webbplats. Sakägare, myndigheter och andra berörda har möjlighet att yttra sig över planförslaget. Samrådstiden är vanligvis tre veckor. Därefter gör miljö- och byggavdelningen en samrådsredogörelse med de skriftliga synpunkterna som kommit in under samrådstiden.

Underrättelse/granskning

Inför granskning underrättar kommunen de som är berörda av planförslaget. Planförslaget sänds ut under minst tre veckor. Därefter sammanställer miljö- och byggavdelningen ett granskningsutlåtande med de skriftliga synpunkterna som kommit in under granskningstiden.

Antagande

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Överklagande

Om du som berörs av planförslaget har synpunkter som inte blivit tillgodoseda under planprocessen och har lämnat in dessa skriftligt. Då har du rätt att överklaga ett antagande av detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet, vinner detaljplanen laga kraft ungefär en månad efter antagandet.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: