Lyssna på sidan Lyssna
Flygbild över Strömsund.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som täcker kommunens hela yta. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga planering när det gäller kommunens utveckling och användning av mark och vatten.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur man vill använda mark- och vattenområden och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

Vägledande men inte bindande

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan till exempel enskilda och allmänna intressen sker först i andra former.


I översiktsplanen redovisas statliga och kommunala intressen i den fysiska planeringen, bland annat genom att avgränsa riksintressenas innebörd och geografiska utbredning.


Översiktsplanens kartunderlag är digitalt. Länk finns både i själva översiktsplanen samt längre ned på sidan under relaterad information. I kartorna väljer du själv vilken information du vill ta del av genom att klicka fram olika lager. Du kan visa flera lager samtidigt.

Fördjupade översiktsplaner

För begränsade delar av kommunen kan vi upprätta fördjupade översiktsplaner.

 

Det är mer detaljerade redovisningar för just de områden de representerar.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: