Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

April: Hur styrs kommunen och hur kan jag påverka?

Kommunen styrs av politiker som du som medborgare väljer vart fjärde år i allmänna val, nästa val till kommunfullmäktige är 2026. Som medborgare har du stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag.

I Sverige ha vi något som kallas för kommunalt självstyre, det innebär att kommuner själv kan bestämma hur vi vill fördela resurser och hantera arbetsuppgifter. För att finansiera verksamheten har vi rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna. Skatten står för en stor del av kommunens inkomst.

 

Kommunen styrs genom de mål och den budget som kommunfullmäktige beslutar och som sedan nämnder, förvaltningar och avdelningar utför.

 

Hur styrs kommunen?

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

+

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av ett antal förtroendevalda politiker. De fungerar som kommunens ”riksdag” och fattar de övergripande besluten och målen samt kommunens budget.

Läs mer om kommunfullmäktige


Nämnderna ansvarar för olika verksamhetsområden

+

Nämnderna leder och samordnar sin verksamhet och styr vad förvaltningarna ska utföra och hur budgeten ska fördelas. Dessutom bevakar nämnderna att målen för verksamheterna uppfylls.

Läs mer om kommunens fem nämnder


Kommunstyrelsen ser till att besluten blir verklighet

+

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens ”regering” samt leder och samordnar kommunens verksamheter. Den förbereder även de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

Läs mer om kommunstyrelsen


Förvaltningarna driver kommunens verksamhet

+

Förvaltningarna ansvarar för de kommunala verksamheterna, bereder ärenden, genomför uppdrag och ger stöd till sin nämnd. Förvaltningarna ska arbeta utifrån de mål och riktlinjer som nämnderna beslutat om.


Strömsunds kommun har fem förvaltningar.

Läs mer om förvaltningarna


Vägar att påverka

I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare. Du som bor här kan vara med och påverka hur din kommun ska vara, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år. Det finns flera sätt att påverka och få insyn i vår verksamhet. 

  • Förslag, synpunkter och klagomål.
  • Kommuninvånarnas frågestund.
  • Medborgarförslag.
  • Ställ en fråga.
  • Visselblåsarfunktion.
  • Svara på Statistikmyndigheten SCB:s medborgarenkät som skickas ut vartannat år.
  • Bli medlem i ett politiskt parti och engagera dig i den politiska föreningen.
  • Folkomröstning via folkinitiativ.
  • Konsultationsordningen. En lag som ska säkerställa samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem. Håll utkik! Inom kort kommer mer information om konsultationsordningen här på webben.

Läs mer på sidorna Så kan du påverka

Du kan granska vår verksamhet

Tack vare offentlighetsprincipen har du i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter, förutom information med sekretess och arbetsmaterial.

Läs mer om offentliga handlingar

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: