Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsanpassning

Du kan få bidrag för bostadsanpassning om du har ett funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara ett självständigt boende.

Vi ger bidrag för bostadsanpassning till enskilda personer som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand tar vi hänsyn till hur lång upplåtelsetiden är.

Hur ansöker jag?

Bidraget för bostadsanpassning är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att fylla i en blankett och skicka in den och de intyg och andra handlingar som behövs.

 

Om du inte vet hur problemet i din bostad kan lösas, kontaktar du din hälsocentral eller annan vårdgivare. De kan undersöka vilka lösningar som lämpar sig för dig. Om det finns behov av bostadsanpassning kan din vårdgivare utfärda ett intyg.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

1. Ansökan
När din ansökan kommit in registrerar vi den och du får en handläggare som ansvarar för ditt ärende.


2. Utredning
Handläggaren går igenom de insända handlingarna och kontrollerar om något saknas, då kontaktar vi dig. Handläggaren bedömer om du kan få bidrag utifrån lagen och om det medicinska intyget styrker ditt behov och nödvändighet av anpassningen. I vissa fall kan handläggaren behöva göra ett hembesök. I andra fall kan det räcka med kontakt per telefon. Vid tekniskt avancerade ärenden kan det också bli aktuellt att koppla in en av avdelningens ingenjörer och miljö- och byggavdelningen.


3. Beslut
När utredningen är klar fattar vi ett beslut om bidrag som vi skickar hem till dig. Bidragets storlek motsvarar hela kostnaden för åtgärden. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det.


4. Beställning
Det är alltid du som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört. Du kan välja den firma som nämns i beslutet eller anlita en annan. Om du väljer en annan firma, kontakta din handläggare för mer information om förutsättningar för bidrag. Det är konsumenttjänstlagen som gäller mellan dig och firman du väljer.


5. Utbetalning
Kontakta oss när arbetet är klart. När du är nöjd och vi har kontrollerat att anpassningen är utförd enligt beslutet kan vi betala ut ditt bidrag. Vi betalar ut bidraget direkt till anlitad firma eller till dig. Bidraget ska täcka kostnaden för den anpassning du har fått beslut om. Har du valt ett dyrare alternativ får du stå för mellanskillnaden.


Om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har ändrats eller om anpassningsarbetet utförts felaktigt kan bidraget komma att minskas eller återkallas.

Vad får jag bidrag till?

Du kan få bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner avser vi sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt.

 

Du kan också få bidrag till åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte går att tillgodose på annat sätt.

Vad du inte får bidrag till

Vi lämnar normalt inte bidrag till underhåll, åtgärder av byggnadstekniska brister eller för att rusta upp bostad som inte uppfyller dagens bostadsstandard.

Vad gäller om jag byter bostad?

Vid nybyggnad lämnar vi inte bidrag. Vid köp och byte av bostad lämnar vi inte bidrag till kostnadskrävande åtgärder, om inte särskilda skäl finns till valet av bostad.

Vad ska finnas med i ansökan?

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig
  • Kostnadsberäkning eller offert
  • Ritningar eller godkännande från miljö- och byggavdelningen
  • Medgivande från fastighetsägare

Fakta

Ju mer komplett din ansökan är desto snabbare kan vi fatta beslut.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: