Lyssna på sidan Lyssna
Grön och lummig skog.

Skogsmarker

Strömsunds kommun äger cirka 3.200 hektar skogsmark, varav 2.300 är produktiv skogsmark. Skogstillgångarna ska kommunen förvalta så att tillväxten blir så hög som möjligt. Målet är god ekonomisk hushållning och avkastning.

Kommunen ska bevara den biologiska mångfalden och skogslandskapets kulturhistoriska värden. Vid skötsel av skogen ska kommunen ta hänsyn till andra allmänna intressen och areella näringars behov, exempelvis friluftsliv, turism och rennäring.

Certifierat skogsinnehav

Kommunen har certifierat sitt skogsinnehav enligt PEFC/05-22-19. Certifieringen innebär att markägaren förbinder sig att uppfylla olika krav vad gäller såväl inriktning av skogens skötsel, som teknik och miljöhänsyn vid skötselåtgärder i skogen. Anslutningen till dessa regler är frivillig men Strömsunds kommun har valt att ansluta sig för att gå före med gott exempel.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: