Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

LONA – lokala natur­vårds­satsningen

LONA-bidraget är ett statligt bidrag för naturvårds- och friluftslivsinriktade projekt. Länsstyrelsen administrerar bidraget och kommunen söker pengar. Kommunen kan söka LONA-medel på egen hand eller i samarbete med någon lokal ideell aktör, exempelvis en intresseorganisation eller ett byalag.

LONA kan ge bidrag till projekt som har fokus på naturvård, friluftsliv, information eller tätortsnära natur. Bidraget kan finansiera upp till 50 procent av kostnaden.

Vem kan söka LONA-bidrag?

 • Det är bara kommunerna som kan söka bidrag. Men initiativtagare kan vara en förening som också driver projektet.
 • Ansökan ska var inskickat senast den 1 december.

Finansiering

 • Bidrag kan ges till högst 50 procent av kostnaderna.

Vad kan vara bidragsberättigat?

 • Inventeringar, framtagande av underlag/planer, vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, åtgärder som främjar friluftslivet, restaurering av områden och olika informationsinsatser.

Det här gäller för LONA

LONA-medel kan bara sökas av kommunerna. Även om ett projekt till stor del drivs av en ideell organisation måste ansökan göras av berörd kommun.

 • Ett projekt ska bidra till att uppfylla ett eller flera miljömål med relevans för naturvård eller friluftsliv.
 • Statlig finansiering kan ske med upp till 50 procent av den totala kostnaden.
 • Ett projekt får inte vara påbörjat innan beslut om bidrag fattas.
 • Projekten får inte vara vinstdrivande.
 • Åtgärderna måste inrymmas under någon av följande punkter: kunskapsuppbyggnad, framtagande av kommunala naturvårdsprogram, områdesskydd för värdefull naturvård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, inklusive åtgärder som främjar friluftsliv, restaurering av områden, naturtyper eller arters livsmiljöer eller informationsinsatser och kunskapsspridning.

Pågående LONA-projekt

 • I Norråker ska det vara lätt att ta sig ut på tur 2019-2022

Röja, skylta och restaurera ett antal vandringsleder runt om Norråker i övre Tåsjödalen. Samt göra ett par nya korta leder runt byn som lämpar sig för barn och de som inte orkar gå så långt.
Det finns många leder runt om Norråker men vi har valt att fokusera på de som finns i byns omedelbara närhet för att göra tillgängligheten större.


 • Bävern 100 år 2022

Eftersom det nästa år är hundraårsjubileum av återinplanteringen av bävern i Sverige och i Strömsunds kommun är det lämpligt att visa på bäverns betydelse som landskapsarkitekt som gynnare av den biologiska mångfalden.
Detta avser Vattudalens Naturskyddsförening göra genom att erbjuda allmänheten en bussresa till Leipikvattnet lördagen 2 juli 2022. Där kommer aktiviteter som exkursioner, utställning av bäverns återinplantering samt en föreläsning och bildvisning att genomföras.


 • Friluftsområde vid Sikåsån 2021-2023

Ska göra området vid Sikåsån/Storån tillgängligt för alla, stora som små, gammal som ung, bybor och utsocknes oavsett funktionsvariationer.
Alla ska ges möjlighet att skåda fågel, bada och grilla.


 • Fyra myrar i Strömsund 2022-2023

Projektet ska återställa ca 75 ha våtmarksareal, vilket gynnar arter och områdenas hydrologiska status. Totalt kommer ca 4600 m dike att läggas igen i sin helhet och ett antal förstärkande pluggar anläggas. Våtmarkerna kommer i delar att öppnas upp genom huggning av framförallt rensvallar som är den yta där träd etablerat sig i högst grad efter dikningen.


Genom dämning av diken kommer mark och grundvatten att tryckas upp närmare marknivå och en naturligare vattenreglering skapas. Naturvårdsverket har hjälpt SCA med en GIS-analys för att få fram ett urval av områden där åtgärder kan göra stor nytta. Denna ansökan innefattar några av dessa förslag. Kälamyren och Stormyren berörs av ett dikningsföretag och därför behöver en omprövning av detta tillstånd göras innan åtgärder påbörjas.

Kontakta oss

Näringsliv och utveckling

Box 500, Storgatan 20

833 33 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: