Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

LONA – lokala natur­vårds­satsningen

LONA-bidraget är ett statligt bidrag för naturvårds- och friluftslivsinriktade projekt. Länsstyrelsen administrerar bidraget och kommunen söker pengar. Kommunen kan söka LONA-medel på egen hand eller i samarbete med någon lokal ideell aktör, exempelvis en intresseorganisation eller ett byalag.

 

LONA kan ge bidrag till projekt som har fokus på naturvård, friluftsliv, information eller tätortsnära natur. Bidraget kan finansiera upp till 50 procent av kostnaden.

Vem kan söka LONA-bidrag?

  • Det är bara kommunerna som kan söka bidrag. Men initiativtagare kan vara en förening som också driver projektet.
  • Ansökan ska var inskickat senast den 1 december.

Finansiering

  • Bidrag kan ges till högst 50 procent av kostnaderna.

Vad kan vara bidragsberättigat?

  • Inventeringar, framtagande av underlag/planer, vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, åtgärder som främjar friluftslivet, restaurering av områden och olika informationsinsatser.

Det här gäller för LONA

LONA-medel kan bara sökas av kommunerna. Även om ett projekt till stor del drivs av en ideell organisation måste ansökan göras av berörd kommun.

  • Ett projekt ska bidra till att uppfylla ett eller flera miljömål med relevans för naturvård eller friluftsliv.
  • Statlig finansiering kan ske med upp till 50 procent av den totala kostnaden.
  • Ett projekt får inte vara påbörjat innan beslut om bidrag fattas.
  • Projekten får inte vara vinstdrivande.
  • Åtgärderna måste inrymmas under någon av följande punkter: kunskapsuppbyggnad, framtagande av kommunala naturvårdsprogram, områdesskydd för värdefull naturvård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, inklusive åtgärder som främjar friluftsliv, restaurering av områden, naturtyper eller arters livsmiljöer eller informationsinsatser och kunskapsspridning.

Kontakta oss

Näringsliv och utveckling

Box 500, Storgatan 20

833 33 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: