Lyssna på sidan Lyssna

Förhoppningen är att projekets arbete kan inspirera andra småkommuner med liknande utmaningar.

Pressmeddelande • Publicerad:

Projekt STAD ska ta fram strategi för att främja demokrati

Under 2021 ska projekt STAD – strategiskt arbete för demokrati ta fram en långsiktigt hållbar förvaltningsövergripande strategi för förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Detta som en naturlig del i kommunens övriga preventionsarbete.

Strömsunds kommun har fått statsbidrag för att under 2021 arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Att konsekvent arbeta för demokrati är en viktig del av det gemensamma samhällsansvaret. I projektet STAD ska kommunen ta fram en kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar strategi för det fortsatta arbetet. Kommunfullmäktige ska anta strategin under 2022.

 

– Det är ett starkt signalvärde att Center mot våldsbejakande extremism avsätter medel till en glesbygdskommun för att arbeta med de här frågorna. Det visar tydligt att vi alla har en viktig roll, och att även glesbygder i Norrlands inland är viktiga i det nationella arbetet, säger projektledaren Ylfva Wistrand.

Kartläggning och kompetensutveckling

För att ta fram den nya långsiktiga strategin ska projektet bland annat kartlägga lokala behov och förutsättningar samt stödja, utveckla och förbättra samverkan i frågan. Kartläggningen sker både genom enkäter och intervjuer. Under projekttiden får kommunens medarbetare möjlighet till kompetensutveckling utifrån kartlagda behov och önskemål från respektive verksamhet.

Vägledning för andra glesbygdskommuner

Alla medborgare oavsett var de bor i Sverige har behov av samma grundläggande service, exempelvis vård, skola och omsorg. En utmaning i offentlig verksamhet i glesbygd är ofta att personal har breda arbetsuppgifter och delade tjänster. När vi får nya uppgifter från stat eller region, samtliga med ett gott syfte, saknas det ofta insikt om hur det drabbar en liten kommun. Det ökar behovet av tydliga riktlinjer för hur arbetet ska ske, tillförda medel blir också viktiga.

 

Kommunen behöver arbeta trygghetsskapande och inkluderande. Förhoppningsvis kan projektets arbete inspirera andra småkommuner med liknande utmaningar.

 

– För oss är projekt STAD en av flera viktiga delar. Kommunen gör, och har gjort, många insatser under åren. Till exempel börjar det demokratiska värdegrundsarbetet redan i förskolan och löper sedan som en röd tråd genom hela skoltiden. Det är alltid positivt att stärka och vidareutveckla de förebyggande insatserna och de gemensamma riktlinjerna. Det gör att vi blir än bättre på att bemöta eventuella yttringar av radikalisering och våldsbejakande extremism, säger Ylfva Wistrand.

Läs mer om projektet STAD

Mer information
Ylfva Wistrand, projektledare, 0670-164 48

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: