Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Ändrad skolorganisation i Strömsunds tätort

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 14 december enhälligt att gå vidare med ett av förslagen i skolutredningen: Att samordna F–6-skolorna Hedenvind och Bredgård samt göra om Bredgårdsskolan till en förskola med flera avdelningar som samlar tätortens förskolor så långt möjligt. Beslut kvarstår att fatta kring övriga förslag i skolutredningen.

På nämndens senaste möte begärde ledamöterna att skolutredningen, som presenterades den 28 september, skulle kompletteras med en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen och arbetsmiljölagstiftningen och dessa presenterades under sammanträdet.


Barnkonsekvensanalysen som förvaltningen gjort visar att förslagen som lades fram i skolutredningen, gällande en förtätning av förskolan och skolan i Strömsunds tätort, går att genomföra med hänsyn till barnets bästa.

Barnens perspektiv har vägts in

Barnkonventionen säger att ”vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa”. Syftet med barnkonsekvensanalysen har varit att utreda hur en förändring inom förskola och skola påverkar barn och elever i Strömsunds tätort. I analysen har barnens perspektiv vägts in utifrån ålder och mognad samt tillsammans med kunskap från forskning i ämnet och skolutredningen.


– Jag känner mig nöjd med den analys som vi har presenterat idag. Den visar att vi tagit frågan på allvar, och det har kommit fram saker inför förändringen som vi behöver ta hänsyn till vilket är värdefullt. Det gäller till exempel matsalslösningen på den nya gemensamma skolan samt hur vi ska organisera den nya förskolan, säger förvaltningschef Tomas Sjövall.

Vad händer nu?

Dagens inriktningsbeslut innebär att barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen nu får i uppdrag att fortsätta arbetet och vidta de steg som behövs för att genomföra förändringen. I nuläget finns inga planer på nybyggnation, utgångspunkten är att den nya skolenheten ska använda befintliga lokaler inom kommunens fastighetsbestånd, och att de anpassas efter verksamhetens behov.


– Nämnden har idag, bland annat utifrån en genomförd barnkonsekvensanalys, kunnat fatta ett viktigt beslut i linje med den ambition vi har att förbättra kvaliteten för eleverna och ge dem bättre möjlighet att nå de nationella målen. Vi tar ett betydande steg i rätt riktning när vi skapar en sammanhållen struktur för skola och förskola i Strömsunds tätort, säger nämndsordförande Sara Kjellsdotter, (S).


Beslut kvarstår fortfarande att fatta kring övriga förslag som lades fram i skolutredningen.

Barnkonsekvensanalys bilaga 4, förskola Pdf, 337 kB.

Barnkonsekvensanalys bilaga 4, skola Pdf, 1 MB.

Mer information
Sara Kjellsdotter, nämndsordförande, 070-218 82 17
Tomas Sjövall, förvaltningschef, 0670-162 96

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: