Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Utredning om framtidens skola

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen presenterade den 28 september en omfattande skolutredning. Den kommer som ett svar på utmaningar som fallande studieresultat, svårighet att rekrytera kvalificerade lärare, stort underhållsbehov, minskande elevunderlag på längre sikt samt besparingskrav på cirka tio miljoner kronor. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska fatta beslut utifrån förslagen i utredningen.

Satsning på barnen och skolan – så ska vi säkerställa rätten till utbildning

Utredningen och förslagen kan ses som en tydlig satsning på lärmiljön och skapandet av en skola som lockar fler lärare med rätt behörigheter, och som ska ge bättre studieresultat för barnen.


– Det är en långsiktig satsning på kvalitet som bygger på prognoser fram till 2036 och som vi tror kommer bära frukt och betala sig i form av stabilitet och en hållbar långsiktig verksamhet, säger förvaltningschef Tomas Sjövall.

Fyra olika förslag

I skolutredningen presenterar barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen följande olika förslag till beslut:

  • Flytta högstadierna i Backe och Hoting till Vattudalsskolan i Strömsund.
  • Flytta mellanstadiet i Hoting till Kyrktåsjö och högstadiet i Backe till Hoting.
  • Omvandla Bredgårdsskolan i Strömsund till en förskola och slå ihop med nuvarande Bredgårds förskola. Bygga en ny skola i Strömsund med anpassade lokaler inom området Vattudal/Hedenvind för att skapa en samlad F–9-skola, alternativt använda lokaler i Gröna skolan.
  • Lämna Grevåkerskolan i Hammerdal utan åtgärd.

Utredning av förskolans och skolans organisation i Strömsunds kommun (uppdaterad 3 oktober) Pdf, 2 MB.

Skolan – en utmaning för samhället

Skolutredningens förslag på ett sammanhållet grundskolekoncept ska leda till minskade lokalkostnader, förhoppningsvis fler behöriga lärare och på sikt fler elever som uppnår de nationella målen. Det kan även innebära att andelen unga som fortsätter till högre studier ökar.


– Vi är fast beslutna att ta itu med de utmaningar som vår kommun står inför, samtidigt som vi ser möjligheten att höja kvaliteten inom våra skolor genom fler behöriga lärare samt säkra barnens rätt till utbildning, säger nämndsordförande Sara Kjellsdotter, (S).

Dialogmöten

Nämnden har tagit del av skolutredningen, men fattade inte något beslut under mötet den 28 september. Ärendet kommer att tas upp på nästa möte den 26 oktober.


Den 12, 16 och 19 oktober bjöd kommunen in till dialogmöten i Backe, Hoting och Strömsund för att hämta in synpunkter och svara på frågor från vårdnadshavare och andra intressenter.


Mer information
Sara Kjellsdotter, nämndsordförande, 070-218 82 17
Tomas Sjövall, förvaltningschef, 0670-162 96

Vad händer nu?

Nämnden begärde under sammanträdet den 26 oktober att förvaltningen ska komplettera utredningen med

  • barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen och arbetsmiljölagstiftningen
  • kostnader för skjolskjuts.

Barnkonsekvensanalysen ska vara klar i december och kostnaderna för skolskjuts ska vara framtagna till februari. Nämndens nästa sammanträde är den 14 december.­­

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: