Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Ny översiktsplan för Strömsunds kommun

Kommunfullmäktige antog den 8 december 2022 en ny översiktsplan för Strömsunds kommun. Den har nu vunnit laga kraft. Översiktsplanen är viktig som underlag och ger riktlinjer vid upprättandet av detaljplaner, bygglovsprövning eller när andra beslut ska tas som rör mark- och vattenanvändning. 

Den nya översiktsplanen visar hur kommunen vill utvecklas under de kommande 20 åren med fokus på markanvändningen. Den ger även allmänna riktlinjer för hur värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och var dispens från strandskyddet ska kunna ges med hänsyn till utveckling av landsbygden (LIS).

Till Översiktsplan för Strömsunds kommun

Bild på detaljplan

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: