Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Släpper rapport över hur segregationen ser ut i kommunen

I veckan släpps en lägesbild över segregation i Strömsunds kommun. Undersökta områden är försörjning, utbildning, boende, hälsa och demokrati. Lägesbilden ska ligga till grund för långsiktiga och strategiska insatser som kan vara lämpliga för att bryta tendenser till segregation i kommunen.

Strömsunds kommun har fått medel från Delmos, Delegationen mot segregation, för att ta fram en lägesbild över hur segregationen ser ut i kommunen. Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi och påverkar hela samhället. Resurscentrum Integration, RCI, har sammanställt lägesbilden där man med hjälp av statistik från SCB tittat på fem områden under åren 2008-2018: Försörjning, utbildning, boende, hälsa och demokrati.


– Lägesbilden kan ge oss bättre förutsättningar att bromsa och förebygga en negativ utveckling genom långsiktiga och strategiska insatser, säger enhetschefen Elisabeth Lindholm.


Segregation kan skapa utanförskap och grogrund till motsättningar mellan människor. Det påverkar alla i ett samhälle och den allmänna känslan av trygghet, gemenskap och tillit.


– I den situationen är det lätt att söka sig till miljöer med inslag av exempelvis droger, extremism eller kriminalitet för att få bekräftelse eller känna tillhörighet, säger Elisabeth Lindholm.

Riskfaktorer har uppmärksammats

Under arbetet har uppmärksammats riskfaktorer och nya aspekter av vad segregation kan innebära. Exempel på vad statistiken visar är bland annat att där det finns hyresbostäder är antalet utrikes födda större. Skälet kan vara att migration kan påverka etablering och var i kommunen man bosätter sig. Utrikes födda i Strömsunds kommun har en disponibel medianinkomst som varierar mellan 67 till 91% av inrikes föddas disponibla inkomst, beroende på var i kommunen de bor.


Ytterligare ett exempel är att kvinnors disponibla inkomst jämfört med mäns i alla geografiska områden är högre än i riket. En förklaringsmodell kan vara att kommunen generellt har låga inkomstnivåer och att detta även leder till minskade inkomstskillnader i kronor mellan kvinnor och män. Trots att män med gymnasieutbildning dominerar är det fler kvinnor än män som väljer att gå vidare till högre studier. Det kan bara spekuleras kring om en bidragande orsak kan vara vilka arbetstillfällen som finns.

Nu fortsätter arbetet

Under det kommande året fortsätter arbetet med att synliggöra faktorer som påverkar ojämlikhet och segregation. Statistiken kommer även att illustreras med röster från invånare och nyckelpersoner inom olika verksamheter. Det fortsatta projektarbetet innebär också att jobba med att utveckla samverkan och starta upp dialoger kring möjliga arbetsmetoder och åtgärder för att motverka segregation.

Rapporten: Lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2008–2018 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Elisabeth Lindholm, 0670-161 67

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: