Lyssna på sidan Lyssna
Kommunhusets fasad.

Publicerad:

Utredning om utbudet av särskilda boenden

Socialnämnden utreder sedan en tid utbudet av särskilda boenden (äldreboenden) i kommunen. Vi vill se över hur vi på bästa sätt skapar möjlighet att fortsätta bedriva en god vård. Det är mycket svårt att klara att bemanna boendena dygnet runt då befolkningen i arbetsför ålder minskar. Samtidigt minskar även befolkningen i åldrarna 65 år och äldre. Det finns därför behov av att se över äldreomsorgens struktur.

Översynen som socialnämnden gett vård- och socialförvaltningen i uppdrag att göra bygger på faktaunderlag om kommunen.

Behov av översyn

Under de senaste tio åren har efterfrågan på plats i särskilt boende minskat, både nationellt och i Strömsunds kommun. Efterfrågan är ojämn och på flera håll mycket låg. Samtidigt minskar även befolkningen. Det antal platser kommunen erbjuder har dock inte förändrats, vilket gör att det nu finns behov av översyn och dimensionering utifrån dagens förhållanden. För att vi ska kunna fortsätta bedriva den goda vård och omsorg som krävs dygnet runt i särskilda boenden behövs även personal i tillräcklig omfattning och med kompetens att klara insatserna till de äldre som har många och komplexa behov.

Resurser och ändamålsenliga bostäder

I kommunens äldreomsorgsplan från 2020 står det att vår inriktning ska vara att erbjuda särskilda boenden där nödvändiga resurser finns i form av ändamålsenliga bostäder och möjlighet till bemanning med rätt kompetens. Mot bakgrund av detta, och under tiden utredningen pågår, har socialnämnden beslutat om intagningsstopp på Tåsjögården. Därefter kommer socialnämnden att ta ställning till de slutsatser som utredningen kommer fram till och besluta om framtida viljeinriktning.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: