Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Från vänster: Mats Gärd, Karin Näsmark, Susanne Hansson, Robert Gjersvold och Simon Högberg.

Publicerad:

Maj: Politikernas tankar om framtidens utmaningar

Vi är på väg emot en framtid i förändring där minskande befolkning, minskad inflyttning, minskat barnafödande och färre elever innebär utmaningar. Det är också svårt att hitta personer med rätt kompetens till våra lediga tjänster. För att möta dessa utmaningar arbetar kommunstyrelsens arbetsutskott med en lokal utvecklingsstrategi för att ställa om för nya förutsättningar och skapa utrymme för utveckling.

Majoriteten av kommunerna i Sverige minskar i befolkning och den trenden syns även i vår kommun. Under de senaste 90 åren har antalet invånare halverats.

Mindre skatteintäkter

Mindre befolkning innebär mindre skatteintäkter. Det blir ohållbart då vårt uppdrag är detsamma som för kommuner med ett stort befolknings- och skatteunderlag. Det kostar lika mycket att köra sopbilen trots att antalet soptunnor är färre och spridda över samma stora yta. Vi är alltså färre som ska bekosta den service som kommunen har i uppdrag att utföra.

Lokal utvecklingsstrategi

Under 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att ta fram en lokal utvecklingsstrategi och den jobbar nu de fem förtroendevalda politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott med att färdigställa. Så här tänker de om framtidens utmaningar.

Susanne Hansson, Socialdemokraterna:

– För att möta behoven av kompetens hos företag och offentliga verksamheter behöver vi erbjuda utbildning på hemmaplan som matchar efterfrågan på vår lokala arbetsmarknad. Genom Akademi Norr jobbar vi för att möjliggöra högre studier lokalt. Uppdraget till universitet och högskolor behöver i större grad sträcka sig utanför campusorterna så att alla får möjlighet att utbilda sig, oavsett var i landet man bor.

Karin Näsmark, Socialdemokraterna:

– Om vi fortsätter att bli färre, hur kan vi ändå skapa bra samhällsservice för de som bor här? Utvecklingen av ny teknik och andra sätt att jobba tar vi till oss löpande men det behövs också nytänk i hur vi kan utveckla bygderna i kommunen samtidigt som vi måste hushålla med det vi har. Det kan kommunen inte klara på egen hand. Där är entreprenörskap, företag och ideella organisationer väldigt viktiga för att skapa ett bra samhälle.

Mats Gärd, Centerpartiet:

– Kommunens kompetensförsörjning är övergripande den största framtida utmaningen inom våra verksamheter. Vi har stora pensionsavgångar kommande år och vi ser att det är allt svårare att rekrytera i stort alla kategorier av personal.

Detta problem har stora delar av landets kommuner och jag anser att vi bör ha en nationell plan för att klara frågan gällande arbetskraft och kompetens.

Simon Högberg, Moderaterna:

– Man kan inte bromsa i en uppförsbacke. Vi måste våga satsa där vi ser möjligheter till utveckling. Vår viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar i hela Strömsunds kommun så att invånare, föreningar och entreprenörer kan generera utveckling och tillväxt.

Robert Gjersvold, Sverigedemokraterna:

– En av de stora utmaningarna framöver blir att bibehålla god kommunal service på alla orter i kommunen med tanke på de långa avstånden.

Frågor och svar om den lokala utvecklingsstrategin

Vad är syftet med den lokala utvecklingsstrategin?

Strategin fastställer hur vi ska arbeta med utveckling och omställning i våra verksamheter fram till år 2040. Den ska tydliggöra kommunens prioriteringar och hjälpa oss att ställa om den kommunala servicen och välfärdstjänsterna till dagens förutsättningar och samtidigt skapa utrymme för utveckling.


Strategin ska bidra till att skapa en gemensam syn på kommunens

behov och prioriteringar och ska vara vägledande vid beslut som sker i nämnder, styrelser och i vissa fall kommunfullmäktige.

Hur kommer invånarna att märka av arbetet som pågår?

Vi arbetar med resurseffektiva lösningar och omställningar av olika slag redan idag, men vi behöver prioritera det arbetet ytterligare. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta leverera våra välfärdstjänster, som barnomsorg, skola, vård och omsorg, på ett bra sätt även i framtiden.


Vårt mål är att skapa så bra verksamheter som möjligt trots de utmaningar vi står inför. Det kan exempelvis innebära att vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt än tidigare. Oavsett invånarantal ska kommunen erbjuda en väl fungerande service, så att vi som bor här kan trivas och känna oss trygga.

Vem beslutar om den lokala utvecklingsstrategin?

Kommunfullmäktige ska fastställa strategin under senare delen av 2024.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: