Lyssna på sidan Lyssna
Kvinna i samiska kläder.

Rött, grönt, gult och blått är de sydsamiska färgerna. Hängande i bältet samlar man de verktyg som behövs för det samiska livet, för att exempelvis kunna laga kläder och mat.

Publicerad:

Januari: Vårt uppdrag som samisk förvaltningskommun

I januari firar Strömsunds kommun 13 år som samisk förvaltningskommun. Men vad innebär egentligen uppdraget? Jo, bland annat att på olika sätt lyfta och synliggöra samiskt språk och kultur.

Här följer några exempel på aktiviteter och satsningar som vi genomfört sedan kommunen blev en del av förvaltningsområdet där totalt 25 kommuner ingår.

 • Genom ett Leader 3-samprojekt har det byggts en torvkåta på Strömsunds hembygdsgård. I samband med bygget genomfördes en språk- och kåtabyggnadskurs med elva deltagare mellan 13 och 82 år.
 • Uppförande av torvkåta vid äldreboendet Granbacken, Strömsund.
 • Samiskt rum på Vattudalsskolan, Strömsund.
 • Samisk heldag i samband med Staare 2018: Föredrag, fotoutställning och uppträdande av Maxida Märak.
 • Seniorresor med underhållning och samisk mat.
 • Firande av Samefolkets dag i samband med Kulturveckan.
 • Språkbad – språkläger där deltagarna får bada i språket från morgon till kväll. Bland annat har det varit jojk-, slöjd- och språkläger i Risbäck (Dorotea kommun) och läger med hårdslöjd i Strömsund. Språkbaden har skett både i egen regi och i samarbete med andra samiska förvaltningskommuner.
 • Införande av samiska inslag på äldreboenden i kommunen.
 • Medverkan i projektet ”Utvalda samiska kulturmiljöer i Strömsund och Krokom” under 2020.
 • Kommunen samverkar med Ankarede och föreningen Åanghkeren saemiensiebrie på olika sätt, både genom gïelebiesie (språkläger) och museet.

– Att få höra och tala det sydsamiska språket är viktigt och där är satsningarna med seniorresor och språkbad otroligt värdefulla. Att både kunna lära sig mera samiska ord och uttryck, men också att bara kunna ”vara sig själv som same” stärker, säger Aanna Johansson Larsson, samisk samordnare i Strömsunds kommun.

Foto: Torbjörn Åhrén

Ett ursprungsfolk

Samerna är ett av världens ursprungsfolk och det enda i Europa. Gemensamt för urfolken är att de levt på samma plats genom historien, före det att länderna koloniserats. Området där samerna lever och verkar kallas för Saepmie och sträcker sig över flera länder.

Tre samebyar i kommunen

I Sverige finns 51 samebyar, tre av dem återfinns i vår kommun: Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie.


En sameby är inte en enda fysisk by utan ett geografiskt område där renskötsel bedrivs. Samebyn är organiserad som en ekonomisk och administrativ sammanslutning med en egen styrelse och en juridisk person företräder renägarna i samebyn. Samebyn ska leda renskötseln på det geografiska området för medlemmarnas gemensamma bästa.

Samråd och inflytande

Samråd och samarbete är en viktig del i att vara en samisk förvaltningskommun eftersom samerna ska ha möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Det finns en särskild ordning för hur samråden ska gå till.


Kommunen har inrättat en samisk samrådsgrupp med representanter från kommunen, sameföreningen Åanghkeren saemiensiebrie samt de tre samebyarna. Utöver samrådsgruppen finns också en arbetsgrupp där bland andra kommundirektören och kommunens samiska samordnare ingår.

 

Straejmien tjïelte, Strömsunds kommun, ingår också i nätverket Praedtieh som betyder gnistor, där också andra sydsamiska förvaltningskommuner ingår, från Vueltjeren tjïelte i norr till Älvdaelien tjïelte i söder,

Samisk samordnare

Kommunens samiska samordnare ansvarar för att organisera arbetet och sprida information. Hur vi ska arbeta som förvaltningskommun finns beskrivet i vårt minoritetspolitiska program som kommunfullmäktige beslutat.

– Mitt uppdrag känns viktigt för att synliggöra och stärka det samiska arvet, säger Aanna Johansson Larsson.

Som förvaltningskommun ska vi

 • Informera om lagen, till samer och till övriga medborgare.
 • Ge inflytande till och samråda med företrädare för samer.
 • Skydda och främja samers språk och kultur, särskilt med fokus på barn.
 • Ge service och erbjuda myndighetskontakter helt eller väsentlig del på samiska vid efterfrågan
 • Ge barn- och äldreomsorg helt eller väsentlig del på samiska vid efterfrågan.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: