Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Högt betyg för hemtjänsten i Strömsunds kommun

Hemtjänsten i Strömsunds kommun får högt betyg i den nationella undersökningen om vad äldre tycker om äldreomsorgen – 91 procent är nöjda med hemtjänsten. Socialnämndens egen granskning visar också att 98 procent av vårdtagarna fått möjlighet att vara delaktiga i sin egen genomförandeplan, det är en ökning med nästan 20 procent sedan i februari.

Socialnämnden följer regelbundet hur äldreomsorgen i Strömsunds kommun fungerar, bland annat genom att få återkoppling om hur det går med genomförandeplanerna. Alla som har insatser inom äldreomsorgen ska ha en sådan plan, den upprättas av personalen och vårdtagaren kan själv vara delaktig. I genomförandeplanen står det vilket stöd personen ska ha och hur insatserna ska ske. De värdighetsgarantier som socialnämnden beslutat om ska finnas med när en genomförandeplan skrivs ner.

Stor förbättring sedan i februari

Vid socialnämndens senaste uppföljning hade ungefär 90 procent av alla med hemtjänst en upprättad genomförandeplan, cirka en femtedel av dem blev granskade. Granskningen visade en stor förbättring vad gäller den enskildes delaktighet i sin egen plan – från drygt 80 procent i februari till 98 procent i september 2022. Hjälpen ska anpassas till den enskildes dagsform och dygnsrytm vilket framgår tydligt i 74 procent av planerna. För 84 procent av de personer som har stöd när de äter står det tydligt i planen hur de vill ha det med maten så att måltiden blir en trevlig stund.

 

– Resultaten visar att vårt långsiktiga arbete med modellen ”Individens behov i centrum” tillför ett värde för dem som har insatser inom hemtjänsten, säger förvaltningschef Gudrun Öjbrandt och fortsätter:

 

– Vi har även satsat på att utbilda några medarbetare i personalgrupperna till dokumentationsombud och de bidrar på ett jättebra sätt till att genomförandeplanerna upprättas och får en bättre kvalitet så att både personal och vårdtagare har nytta av dem.

Högt betyg för bemötande

Även i den nationella undersökningen om vad de äldre tycker om äldreomsorgen får hemtjänsten högt betyg. Resultaten för 2022 visar att 91 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Lika högt ligger bedömningen om hur samarbetet mellan anhöriga och hemtjänst fungerar. 92 procent svarar att de känner sig trygga hemma med hemtjänst, 94 procent känner förtroende för personalen och 98 procent upplever att de får ett bra bemötande av personalen.

 

– Vi är alla olika och det är så viktigt att man får hjälp på det sätt som passar en själv. Personalen gör ett fantastiskt jobb. Det är mycket värdefullt att de är lyhörda för de äldres behov och önskemål, säger Karin Näsmark (S), socialnämndens ordförande.

 

Mer information
Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef, 0670-167 01

Karin Näsmark, nämndsordförande, 070-232 26 85

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: