Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Vy över Ströms Vattudal, med Strömsundsbron. Foto: Fjellfotografen.se/TJ

Publicerad:

Samråd: Översiktsplan för Strömsunds kommun

För att möta en framtida utveckling behöver Strömsunds kommun uppdatera sin översiktsplan. Översiktsplanen visar kommunens plan för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska utvecklas på lång sikt. Under våren bjuder vi in till samråd där du har möjlighet att tycka till om förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 31 maj 2022.

För att skapa beredskap inför den framtida utvecklingen och kunna hantera de idéer, krav, möjligheter och hot som dyker upp behöver Strömsunds kommun uppdatera sin översiktsplan. Den gällande översiktsplanen är från 2014 och har fyllt en viktig funktion under de gångna åren, men behöver nu en översyn och revidering. En hel del av innehållet är fortfarande aktuellt och den nya översiktsplanen är delvis baserad på den gamla. I vissa avseenden har 2014 års översiktsplan brister och behöver uppdateras.


Redovisningstekniken har också utvecklats. Kartunderlaget presenteras digitalt i den nya planen, med möjligheter att zooma i kartan samt studera valda skikt enskilt, eller i flera lager. Planen, med ställningstaganden och bakgrundstexter till ställningstagandena, är tillgänglighetsanpassad för att på så vis vara åtkomlig för fler.

Krav på översiktsplan

Alla kommuner ska, enligt plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Syftet med översiktsplanen är att redovisa kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras.


Översiktsplanen visar vilka allmänna intressen som kommunen senare kommer att väga mot enskilda intressen, när man tar fram detaljplaner, områdesbestämmelser, eller tar ställning i ett lovärende. Likaså ska det framgå vilken användning kommunen prioriterar vid avvägning mellan olika allmänna intressen. I översiktsplanen redovisas de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas i planeringen, samt hur kommunen avser planera utifrån de troliga klimatförändringar vi står inför.


Planen beskriver också hur kommunen ska tillgodose riksintressen och iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Dessutom redovisas hur kommunen i planeringen avser ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program för en hållbar utveckling. Planen ska tydliggöra hur den byggda miljön i kommunen ska utvecklas och bevaras. Avslutningsvis ska planens konsekvenser gå att utläsa i den strategiska miljöbedömningen.


Samrådsförslaget för den kommunövergripande översiktsplanen finns på kommunens webbplats. Det är även tillgängligt i kommunreceptionen i kommunhuset, Strömsund, samt i kommunens bibliotek i Backe, Gäddede, Hammerdal, Hoting och Strömsund.

Offentliga samrådsmöten

Strömsunds kommun bjuder in till offentliga samrådsmöten på ett antal platser. Där presenterar vi förslagets innebörd och konsekvenser.

  • Gäddede, gamla Levinsgården, Gäddede camping: 28 mars, 18.30–20.30.
  • Strömsund, Folkets hus: 6 april, 18.30–20.30.
  • Backe, Strandrestaurangen: 12 april, 18.30–20.30.
  • Hoting, Föreningshuset: 28 april, 18.30–20.30.
  • Hammerdal, Medborgarhuset: 3 maj, 18.30–20.30.
  • Digitalt möte via länk: 5 maj, 18.30–20.30.

Samrådsförslaget har upprättats för att informera om och inhämta synpunkter på det pågående arbetet. Därefter ska förslaget bearbetas och ställas ut för granskning, när det sker meddelar vi genom kungörelse samt annons i lokaltidning. I samband med granskningen kan den som har synpunkter framföra dem, innan kommunfullmäktige antar planen.

Lämna synpunkter på förslaget senast 31 maj 2022

Synpunkter på förslaget ska senast den 31 maj 2022 lämnas till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund, eller via mejl till planansvarig (se Kontakta oss-rutan). Det går även bra att lämna muntliga synpunkter vid de offentliga samrådsmötena.


Upplysningar om planförslaget
lämnas av planingenjör, Håkan Bredin, 0670-163 88.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: