Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Projekt STAD – strategiskt arbete för demokrati

 

Projekt STAD-strategiskt arbete för demokrati, genomförde under 2021 ett antal kartläggningar i form av enkäter och intervjuer. Där synliggjordes behov av en bredare kompetensutvecklingsinsats kring strategiskt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Kompetensutveckling

Projektet möjliggör riktade kompetensutvecklingsinsatser för såväl definierade målgrupper samt deltagare ur kommunala verksamheter.

 

Under 2022 hålls en utbildningsinsats i form av en nanoutbildning som kommer att nå ut till alla kommunanställda. Att höja medvetenhet och kunskap i den här frågan är både en viktig del i ett strategiskt förebyggande arbete men kan också ses som en kunskapshöjande insats för kommunmedborgarna i stort då Strömsunds kommun är den största arbetsgivaren med över 1400 anställda.

Vad är nanoutbildning?

 

Det pedagogiska greppet består av att utbildning och medvetandegörande i en fråga sker över tid och genom korta upprepningar. NanoLearning bygger på forskning som visar att de viktigaste faktorerna för inlärning är repetition, reflektion och förstärkning av kunskap över tid. Lärande kräver också en kontinuerlig lärprocess för att kunskapen ska stanna kvar.

 

NanoLearning kan maximera inlärningen, höja medvetenheten och undvika informationsöverflöd i en fråga eller ett ämne. Metoden har fokus på kompetenshöjning och beteendeförändrande inlärning. Genomförandeformen möjliggör också att effekterna man vill uppnå blir mätbara.

 

Att aktivt arbeta för demokratin och förhindra radikalisering och våldsbejakande extremism, bör ses som en naturlig del i det kommunala brottsförebyggande arbetet. Det bygger på den nationella strategin mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Bakgrund till projektet: En nationell strategi

Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har en nationell strategi mot terrorism som är utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Strategins syfte är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att förebygga våldsbejakande extremism och motverka terroristbrottslighet.


Ur ett glesbygdsperspektiv kan detta ha sina utmaningar, inte minst när det gäller resurser. Kommunen ska också arbeta för att minska otrygghet och social oro i samhället. Projekt STAD är en av flera viktiga delar i detta arbete. Många insatser görs löpande, och har gjorts över tid, men det finns ett behov av ett stärkt förebyggande arbete och gemensamma riktlinjer för att bemöta eventuella yttringar av radikalisering och våldsbejakande extremism.


Strömsunds kommuns strategi ska också kunna inspirera och utgöra ett stöd för andra små glesbygdskommuner i deras arbete för bibehållen demokrati, och mot alla former av radikalisering och våldsbejakande extremism.

Läs mer om det beviljade projektet på Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektägare

Strömsunds kommun, projektet finns organisatoriskt under Resurscentrum (RC), Framtids- och utvecklingsförvaltningen.

Logotyp för Center mot våldsbejakande extermism
Logotyp för projekt STAD

Fakta

Projektperiod

Pågår under 2022.


Finansiering

Stöd från Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE.


Projektledare

Ylfva Wistrand


Handläggare

Marie Lidberg


Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: