Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

3. Planbeskrivning

Samråd: Detaljplan för fastigheten Loke 1

Bläddra genom detaljplanen (3 av 3 sidor):

Samrådshandlingen är upprättad av miljö- och byggavdelningen, Strömsunds kommun, 10 september 2020. Detaljplanen består av: Plankarta med bestämmelser, Planbeskrivning, Fastighetsförteckning.

Flygbild med markeringar över aktuellt område.

Fastigheten Loke 1. Klicka på bilden för att förstora.

Planprocessen

Planarbetet sker i en process där berörda sakägare får möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Figuren illustrerar planprocessen och var i processen som planarbetet är just nu. Planändringen handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planprocessen vid standard planförfarande:

 • Här är vi nu: Samråd – Miljö- och byggavdelningen arbetar fram ett preliminärt planförslag. Sakägare, myndigheter och andra berörda har möjlighet att yttra sig över planförslaget. Samrådstiden är vanligtvis ungefär 3 veckor.
 • Granskning – Planförslaget sänds ut för granskning under minst 2 veckor. Därefter sammanställs och utvärderas de synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstiden. Eventuellt görs ändringar med anledning av synpunkterna.
 • Antagande – Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen.
 • Laga kraft – Detaljplanen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet, om ingen överklagar beslutet

Planens syfte och huvuddrag

En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur miljön avses att förändras eller bevaras.


Befintligt planområde ingår i byggnadsplan B 52 fastställd 14 maj 197 §. Planområdet utgörs idag av kvartersmark för industri J.


Syftet med ändringen är dels för att ändra egenskapsbestämmelser inom fastigheten Loke 1. Del av prick mark (mark som inte får bebyggas) tas bort för utökning av pågående verksamhet, samt att genom lantmäteriförrättning ombilda/sammanslå del av Loke 1 till fastigheten Ströms-Näset 1:246. Ingående fastigheter är privatägda.


Byggrätten ändras inte för område JH, med en exploateringsgrad om 25% av fastighetsytan. Ny bestämmelse införs för del av Balder 1 som övergår till B område. För område B ska högsta byggnadsarea vara 80 m².


Miljö- och byggnämnden beslutade den 14 mars 2019 § 20 att positivt planbesked skulle lämnas och planarbete för en ny detaljplan skulle påbörjas.

Plandata

Läge

Planområdet ligger i södra delen av Strömsunds samhälle, som begränsas av Abborrviksvägen i öster, enskild väg i norr och väster. Den sydvästra delen gränsar mot Abborrviken (Ströms Vattudal) samt mot fastigheten Ströms-Näset 1:246 i söder.

 

Karta från fastighetsregistret, planområde markerat i blått. Klicka på kartan för att förstora.

Areal

Planområdet omfattar ca: 12 520 m² av fastigheten Loke 1, med en totalareal på ca 13 970 m², varav 12 920 m² land och 1050 m² vattenområde.

Markägoförhållanden

Fastigheterna inom planområdet är privatägda.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Området ingår i den kommuntäckande översiktsplanen för Strömsunds kommun, antagen 2014 samt den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort, antagen 1990. Detaljplanen är förenlig med både den kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort.

Detaljplan

För området gäller byggnadsplan B 52 för Strömsunds samhälle (Näset 1:246 m.fl), Strömsunds kommun, Jämtlands län. Fastställd 14 maj 1971. Planen innefattas helt av kvartersmark för industri J.

Förutsättningar

Historisk markanvändning

Inom fastigheten Balder 1 har mestadels industriverksamhet bedrivits. Huvudbyggnaden uppfördes i början av 70-talet av Nordplåt AB, med tillverkning av stål och plåtprodukter. I slutet av -70 talet bedrevs reparation och service av jordbruksmaskiner (NNP Maskin). Under åren har det förekommit mekaniska verkstäder, åkeriverksamhet, skoterförsäljning mm.

Pågående markanvändning

Planområdet består idag av område för industriendamål J. I huvudbyggnaden bedrivs detaljhandel med inriktning mot lantbruk, en nybyggd lokal för verkstadsarbeten med huvudinriktning på industrilackering.

Foton från området

Riksintressen

Inom planområdet finns inga riksintressen.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom området.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av morän, berggrunden av granit. Marktäcket består i ytan av fyllnadsmassor. Området är relativt platt men med en mindre lutning mot sydväst, mot Abborrviken.

Underjordiska ledningar

Kommunala spill- och färskvattenledningar förlagda inom kvartersmark i nordsydlig riktning i planens östra del. Fjärrvärmekulvert ansluter till huvudbyggnadens östra långsida, fortsätter österut mot Balder 10. Elkabel i mark ansluter väster ifrån till huvudbyggnadens norra gavel.

Gator och trafik

Längs planområdets östra sida, löper Abborrviksvägen. Norr och öster om området går en enskild väg mot Udden. Stickspår järnväg löper ca: 40 m norr om området

Planförslag

Bebyggelse

Planförslaget kommer att ändra exploateringsgrad (byggnadsarea BYA) som enligt befintlig plan är 1/3 av fastighetsytan. Byggnadshöjden 10 m kvarstår för område JH. Ny bestämmelse B bostäder införs i planens södra del, då del av Loke 1 genom förrättning ska sammanslås med Ströms-Näset 1:246. Tillfört område med rätt att uppföra komplementbyggnader med en byggnadshöjd upp till 4 m, byggnadsytan för komplementbyggnader inom område B ska fastställs till 80 m².

Föreslagna planbestämmelser

Användning av mark och vatten enligt Boverkets bestämmelsekatalog 2018-08-01.

Användning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap

 • Allmän plats: Naturområde, syftet med bestämmelsen är att dels lägga en skyddszon mot vattenområdet och befintlig bostadsbebyggelse samt att göra området tillgängligt för allmänheten. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.

Användning av kvartersmark

 • Kvartersmark B: Bostäder, syftet med denna bestämmelse är att genom fastighetsreglering tillföra markområde till annan fastighet. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.
 • Kvartersmark JH: J industri och H Handel, syftet med bestämmelsen är anpassa planen till nuvarande användningsområden. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

 • Utformning e1: Största byggnadsarea [BYA] 80 m² för komplementbyggnader. Bestämmelsen har lagstöd i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.
 • Utformning e0.33: Största byggnadsarea [BYA] är angivet värde i procent av fastighetsarean. Syftet med bestämmelsen är att styra i vilken omfattning fastigheten får bebyggas, genom att tillåta största sammanlagda byggnadsarea. Bestämmelsen har lagstöd i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.
 • Utformning fyrkant med prickar: Prick mark, marken får inte förses med byggnad. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL och 16 § punkt 1.
 • Utformning fyrkant med kors: Kors mark, marken får endast förses med komplementbyggnad. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL och 16 § punkt 1.
 • Utformning fyrkant med 10: Högsta byggnadshöjd 10 meter över omgivande mark. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.
 • Utformning fyrkant med 3: Högsta byggnadshöjd 3 meter över omgivande mark för byggnation av komplementbyggnader. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

Huvudmannaskap

 • Inom område NATUR råder enskilt huvudmannaskap. I övrigt är kommunen huvudman för gator, VA, fjärrvärme och allmänna platser i anslutning till området.

Administrativa bestämmelser

 • Genomförandetid 5 år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.

Strandskydd

 • Utformning a1: Strandskyddet upphävt enligt PBL 4 kap. 17 §
 • Utformning fyrkant med diagonala streck: Område inom vilket strandskyddet upphävs.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Spill- och färskvatten ansluts till kommunalt VA.

Avfall

Hushållssopor hanteras genom sopkärl tillhandahållna av teknik- och serviceförvaltningen. Grovsopor och farligt avfall omhändertas vid Lidens återvinningsstation.

Elförsörjning

Elnätsägare utanför planområdet är E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledningar finns inom planområdet, ansluter vid huvudbyggnadens östra sida.

Optofiber

Inga ledningsstråk för optofiber finns inom planområdet

Geotekniska frågor

Geoteknisk undersökning har utförs i samband med nybyggnad av lackering.

Dagvattenhantering

Inget kommunalt system finns inom fastigheten. Dagvatten omhändertas lokalt.

Strandskydd

När en detaljplan inom strandskyddat område ändras eller upphävs återinträder strandskyddet. Området är ianspråktaget med flertalet byggnader, vägar och övrig infrastruktur. Vattenområdet i söder och sydväst (Ströms Vattudal) är reglerat med en årlig amplitud om 3 m och saknar goda livsvillkor för djur och växtlivet. Sån särskilda skäl åberopas MB 7 kap 18c § p 1 och 4.

Skyddsåtgärder

Räddningstjänsten i Strömsund har en insatstid på 0-10 minuter till planområdet, enligt insatskarta (2015) från Räddningstjänsten Jämtland. Brandpost finns 100 m rakt norr om planområdet, brandvatten kan även tas direkt från sjön, körbar väg finns i sydöst direkt utanför planområdet.

Hälsa och säkerhet

Planområdet har sedan slutet av 60-talet används för industriändamål, idag sker ingen tung tillverkningsindustri. Områden i öst- och nordöst är även planlagda för industriändamål. Områden i söder och väster utgörs av kvartersmark för bostäder. Då användningen av området förändrats med tiden, bedöms att störningar till omgivningen genom buller, utsläpp eller transporter inte kommer att öka.

Förorenad mark

Inom området finns förorenad mark i riskklass 2 (stor risk).

 • Primär bransch Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer
 • Sekundär bransch Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier

En förstudie har upprättats och undersökning/utredning pågår. Bedömningen är dock att föroreningen inte utgör hinder till att planen genomförs.

Fastighetsbildning/servitut

Inom området finns inga servitut, samfälligheter. Förrättningar eller andra åtgärder enligt fastighetsbildningslagen bekostas av exploatören.

Konsekvenser

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Enligt miljöbalken 6 kap. 6 § ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En bedömning har gjorts enligt Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §. Markanvändningen förändras i huvudsak inte. Del av industrimark uppgår i naturmark och område för bostäder. Bedömningen är att någon miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.


Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande. Förutsättningar för att kunna använda standard planförfarande är att planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten samt att den inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Förenlig med 3–5 kap. miljöbalken

Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken.

Genomförandebeskrivning

Tidplan

Detaljplanen hanteras enligt 5 kap. plan- och bygglagens regler för standard
planförfarande.


Antagande av detaljplanen beräknas kunna ske under 4:a kvartalet 2020.

Genomförandetid

En genomförandetid på fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap

För område Natur inom planområdet och för allmänna vägar, vatten och avlopp gäller generellt kommunalt huvudmannaskap.

Ansvarsfördelning

Miljö- och byggavdelningen upprättar detaljplan. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören.

Planekonomi

Planavgift enligt gällande taxa tas ut i enlighet med upprättat avtal med sökanden.

Medverkande tjänstemän

Planhandlingar har upprättats av Håkan Bredin och Fabian Neugirg.


Håkan Bredin

Byggnadsingenjör


Fabian Neugirg

GIS-ingenjör

Relaterad information

All information finns även att ladda ner i pdf-format.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Följebrev.pdf Pdf, 94 kB. 94 kB 2020-10-29 16.54
2. Plankarta Loke 1.pdf Pdf, 678 kB. 678 kB 2020-10-29 16.54
3. Planbeskrivning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-10-29 16.54

Om detalj­planen på webben

Bläddra genom detaljplanen genom att klicka på länkarna under sidans rubrik.


Detaljplanen består av

 • Följebrev
 • Plankarta med bestäm­melser
 • Planbesk­rivning
 • Fastighets­förteckning (innehåller person­uppgifter och finns därför inte på webben)

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: