Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

4. Behovsbedömning

Detaljplan för Stora Blåsjön 2:241, 2:25, 2:329 med flera

Bläddra genom detaljplanen (sid 4 av 4 sidor):

Enligt miljöbalken 6 kap. 5, 6 §§ ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande väntas medföra en betydande miljöpåverkan.

En bedömning har gjorts utifrån kriterierna 2, 3 och 3 §§ i miljöbedömningsförordning (2017:966) om genomförandet av planen medför någon betydande miljöpåverkan. Utifrån kriterierna bedöms planen inte medföra en betydande miljöpåverkan.


Nedan följer en beskrivning av planområdet, huvuddragen i markanvändningen och dess tänkbara effekter samt en sammanvägd bedömning.

Syfte och mål med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av fritidshus i ett eller 2 plan med suterrängvåning, och med tillhörande komplementbyggnader. Planförslaget har för avsikt att ersätta befintlig gällande plan.

Platsens egenskaper

Planområdet ligger i Stora Blåsjön, cirka 4 mil norr om Gäddede. Det är beläget norr om länsväg 819 och öster om länsväg 828 som fortsätter in i Norge. Befintligt planområde omfattar detaljplan D 167 antagen 30 augusti 2012 och utgör cirka 48.900 m².


Planförslaget avser att ytterligare 13 000 m² tillförs. Idag består bebyggelsen av mestadels fritidshus, äldre uthyrningsstugor samt enstaka permanent bostäder.


Vägar, va-ledningar samt el- och teleförbindelser finns inom området.


Befintlig detaljplan tillåter friliggande bostadshus i en till två våningar, men en byggnadshöjd på mellan 4 och 7 m. En exploateringsgrad på 20% av fastighetsytan.

Tekniska egenskaper

Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. Nya VA och el ledningar måste dras till tomtplatser i den norra, utökade delen av området. Det befintliga vägnätet inom området kommer att utökas.

Lantmäteri, fastighetsbildning

Inom befintlig detaljplan ingår samtliga fastigheter i Stora Blåsjön GA:7, avloppsledningar med tillhörande anordningar såsom brunnar, kopplingspunkter mm. Stora Blåsjön GA:8, vattentäkt och vattenledningar med tillhörande anordningar såsom pumphus och elförsörjning. Samt Stora Blåsjön GA:9, vägar. Samtliga gemensamhetsanläggningar förvaltas av Fjällbyns samfällighetsförening. Tillkommande fastigheter ska ingå i dessa gemensamhetsanläggningar.


Avstyckning av nya tomtplatser eller andra lantmäteriförrättningar ansöks och bekostas av exploatören.

Luftmiljö och klimat

Bebyggelsen kommer att bidra med cirka 13-15 ytterligare tomtplatser. Trafiken till och från och inom området kommer därmed under vissa perioder att vara högre än idag. Byggnaderna kommer dock att användas främst som fritidsbostäder och alltså inte användas året runt vilket gör att luftmiljön och klimatet bedöms påverkas i mindre omfattning över tid.

Hälsa- och säkerhet

Buller och lukt

Den tilltänkta bebyggelsen kommer att utgöras av fritidsbostäder och dessa bedöms inte medföra någon nämnvärd ökning av buller eller lukt. Däremot kan en ökning av transporter, skotertrafik i området bidra till en växande olägenhet inom området.

Radon

Marken i planområdet består mestadels av skiffer, troligtvis högradonmark. Radonsäkert byggande ska därför tillämpas om inte korttidsmätning påvisar annat. Radonmätning ska behandlas i samband med bygglov.

Insatstid räddningstjänst

Enligt räddningstjänstens insatskarta 151214 Bilaga B är insatstiden 20-30 min med räddningsinsats från Röyvik. Nya vägar utformas så att räddningsfordon har framkomlighet till nytillkomna fastigheter, vägbredd 4 m.

Natur- och kulturmiljö

Flora och fauna

Under sommaren 2020 gjordes en inventering avseende flora och fauna (bilaga 1). Delar av planområdets kvartersmark bostäder undantogs.

Riksintressen

Planområdet ingår i två större områden som omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv respektive naturvård. Den nya bebyggelsen kommer att omges av och placeras i direkt anslutning till redan befintliga fritidshus. Bebyggelsens omfattning är därmed liten i jämförelse med områdena av riksintresse och de kommer inte att påverkas negativt.

Landskapsbild

Närområdet är idag redan exploaterat med vägar, bostadshus, mataffär samt bensinmack. De planerade husen blir en aning högre belägna än de som finns på platsen idag, men sett utifrån nuvarande exploateringsgrad bedöms inte landskapsbilden påverkas i någon större omfattning. Förslaget innebär en viss förtätning av området och inflyttning av nya invånare vilket är positivt med tanke på till exempel kundunderlag för verksamheter i denna del av kommunen.

Risker för ras/skred

Inom planområdet lutar marken mellan cirka 10- 30°. De geologiska förhållandena på platsen gör att finns en viss risk för ras och skred. Husen ska byggas med metoder som förhindrar ras eller sättningar. Vid bygglovsprövning ska geoteknisk markundersökning göras. Område har undantagits från bebyggelse i planens norra del.

Bedömning och slutsats

Planändringen bedöms inte påverka områdets riksintressen, risken för ras och skred bedöms som liten, då marktäcket består av morän och närheten till berg ligger mellan 0 och 8 m. Byggnaderna bedöms passa in i landskapsbilden och inga större negativa effekter bedöms uppkomma gällande luftmiljö eller buller.


Slutsatsen blir att en miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanen inte behövs. Planens genomförande förväntas inte medföra några betydande negativa konsekvenser för miljön. Runt om planområdet finns bostadsbebyggelse och nödvändig infrastruktur och tillkommande byggnader bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.


Detaljplanen bedöms inte innebära en sådan miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behövs enligt Miljöbalken 6 kap. 5,6 § samt Plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.


Håkan Bredin
Planingenjör

Relaterad information

All information finns även att ladda ner i pdf-format.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Följebrev.pdf Pdf, 178 kB. 178 kB 2020-10-28 11.02
2. Plankarta med bestämmelser.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-10-28 11.02
3. Planbeskrivning.pdf Pdf, 381 kB. 381 kB 2020-10-28 11.02
4. Behovsbedömning.pdf Pdf, 41 kB. 41 kB 2020-10-28 11.02

Om detalj­planen på webben

Bläddra genom detaljplanen genom att klicka på länkarna under sidans rubrik.


Detaljplanen består av

  • Följebrev
  • Plankarta med bestäm­melser
  • Planbesk­rivning
  • Behovs­bedömning
  • Fastighets­förteckning (innehåller person­uppgifter och finns därför inte på webben)

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: