Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

1. Följebrev

Detaljplan för Stora Blåsjön 2:241, 2:25, 2:329 med flera

Bläddra genom detaljplanen (1 av 4 sidor)

Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till detaljplan omfattande ovan nämnda fastigheter. Planen föreslår att markområdet används till nybyggnation av friliggande suterränghus i som mest två våningar. Ytterligare
information om detaljplanen återfinns i de bifogade planhandlingarna.

Enligt plan- och bygglagen kap. 5 § 11 ska kommunen vid upprättandet av en
detaljplan samråda med de sakägare, hyresgäster och boende som berörs av
förslaget. De myndigheter och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av detaljplanen ska också beredas tillfälle till samråd.


Härmed ges du möjlighet att lämna synpunkter om planförslaget.
Fastighetsägare ombeds i förekommande fall informera sina hyresgäster (boende, företag och föreningar) om planförslaget.


Miljö- och byggnämnden beslutade den 31 januari 2019 (§ 6) om positivt
planbesked och den 17 oktober att planförslaget ska sändas ut för samråd.
Detaljplanen beräknas att kunna antas av miljö- och byggnämnden i slutet av
2020.

Lämna dina synpunkter senast 20 november

Den som har synpunkter på detaljplanen kan framföra dessa skriftligen till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller mejla till planansvarig (se Kontakta oss-rutan) senast 20 november 2020.


Den som inte senast detta datum framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Relaterad information

All information finns även att ladda ner i pdf-format.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Följebrev.pdf Pdf, 178 kB. 178 kB 2020-10-28 11.02
2. Plankarta med bestämmelser.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-10-28 11.02
3. Planbeskrivning.pdf Pdf, 381 kB. 381 kB 2020-10-28 11.02
4. Behovsbedömning.pdf Pdf, 41 kB. 41 kB 2020-10-28 11.02

Om detalj­planen på webben

Bläddra genom detaljplanen genom att klicka på länkarna under sidans rubrik.


Detaljplanen består av

  • Följebrev
  • Plankarta med bestäm­melser
  • Planbesk­rivning
  • Behovs­bedömning
  • Fastighets­förteckning (innehåller person­uppgifter och finns därför inte på webben)

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: