På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Information om bekräftad smitta och sekretess

Vi vet och förstår att många är oroliga i dessa tider och frågor kan dyka upp. Hur informerar till exempel kommunen vid bekräftade fall inom sina verksamheter? Vi utgår från lagstiftning och myndigheternas rekommendationer. Tillsammans är det nu viktigt att vi håller i och håller ut under corona-pandemin.

Sedan en tid har coronasmittan samhällsspridning och det finns risk för att smittas överallt där det finns människor, även hos oss i Strömsunds kommun. Du och jag vet inte vem som har covid-19. 

Det finns bekräftade fall i Strömsunds kommun

Enligt regionen finns det bekräftade fall av covid-19 i alla länets kommuner. Mörkertalet är dock mycket stort eftersom vården endast tar prov på de som har tydliga symtom och är så sjuka att egenvård i hemmet inte räcker. Vårdtagare och vårdpersonal är prioriterade för provtagning.


Att veta om våra eller andras förkylningssymtom är covid-19 är därmed svårt.

Det vi med säkerhet vet är att det är många fler smittade än de som är verifierade via provtagning.

Regionen redovisar antal bekräftat smittade

Det är smittskyddet inom Jämtland Härjedalen som ansvarar för information om smittsamma sjukdomar. De redovisar löpande antalet bekräftat smittade via provtagning i länet på sin webbplats. Varje onsdag kommer statistik per kommun.

Länk till regionens rapportering om antal bekräftat smittadelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur informerar vi om bekräftad smitta i vår verksamhet?

Vi får en del frågor om smittade personer och sekretess och vad kommunen har för förhållningssätt kring information vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter. Om det finns bekräftad smitta inom våra kommunala verksamheter går kommunen ut med övergripande information om det.

Till frågor och svar om information vid bekräftad smitta

Strikt sekretess

Om en person är bekräftat smittad av covid-19 är det information som är strikt sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Länk till offentlighets- och sekretesslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad får medarbetarna säga?

Offentlighets- och sekretesslagen gäller precis som vanligt för medarbetare i Strömsunds kommun. När det gäller information om covid-19 är det en känslig uppgift som kan skada någon om den blir känd. För den typen av uppgifter råder sekretess eller tystnadsplikt. Medarbetare får alltså inte ens för sina närstående berätta vissa uppgifter de får veta på arbetet. 


I offentlighets- och sekretesslagen finns generella bestämmelser som handlar om sjukdom och de gäller i all offentlig verksamhet. För medarbetare inom skolan finns regler som rör elever och deras närstående vilket gör att det kan råda sekretess för vissa uppgifter även där. För medarbetare inom äldreomsorgen eller verksamheter för personer med funktionsnedsättning råder också stark sekretess för de uppgifter medarbetare får reda på vad gäller vårdtagare.


Om rätten till meddelarfrihet

Meddelarfriheten för medarbetare gäller som vanligt. Den innebär att en anställd får lämna uppgifter till en journalist eller en redaktion, i syfte att de ska publiceras. Det gäller dock inte uppgifter som skyddas av patientsekretess. En arbetsgivare får inte efterforska vem som lämnat uppgifter till media. Bara att ställa frågan är straffbart.

Finns det några bekräftade fall i Strömsunds kommun?

+

Regionen meddelar att alla kommuner i Jämtland har bekräftade fall, men redovisar kommunspecifika siffror först när en kommun har över tio fall bekräftade via provtagning.


Allmän samhällsspridning

Coronasmittan har samhällspridning och det finns risk för att smittas överallt där det finns människor. Mörkertalet är stort eftersom alla med symtom inte provtas. Därför är det oerhört viktigt att vi alla tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Bekräftat antal smittade via provtagning: www.regionjh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antal fall av covid-19 på Folhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Region Jämtland Härjedalen och smittskyddsläkarens uppdrag och ansvar

+

Region Jämtland Härjedalen och smittskyddsläkaren har uppdraget att förebygga och minska spridningen av covid-19 i regionen.

 

Smittskyddsläkaren leder arbetet och fattar de myndighetsbeslut som krävs. Strömsunds kommun samarbetar med smittskyddet inom Region Jämtland Härjedalen och följer de rekommendationer som regionen, smittskyddsläkaren samt övriga myndigheter ger. Det är smittskyddet som ansvarar för smittspårning, och sköter kontakter med smittade medborgare.


Region Jämtland Härjedalen rapporterar följande om konstaterade fall av covid-19:

 • Antal provtagna i länet sedan start.
 • Antal verifierat smittade i länet sedan start.
 • Verifierat smittade via provtagning per kommun (redovisas onsdagar för kommuner där det finns tio smittade eller fler)
 • Antal under sjukhusvård just nu, inklusive hur många som vårdas på intensivvårdsavdelning.
 • Antal avlidna på sjukhus sedan start.

Region Jämtland Härjedalens lägesrapporter om bekräftade covid-falllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Smittspridning och bekräftad smitta i Strömsunds kommun och hos medarbetare

+

Covid-19 klassas i smittskyddslagen som både en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Samhällsfarlig sjukdom innebär att sjukdomen är långvarig, ger svårt lidande och kan vara livshotande. Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig och kan därför inte jämföras med andra åkommor som smittar, som till exempel huvudlöss och vinterkräksjuka som kan förekomma i förskola eller skola.

Om anmälningsplikt och bestämmelser vid allmänfarlig sjukdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmän smittspridning

Det råder en allmän smittspridning i hela landet vilket innebär att risken att smittas av covid-19 finns överallt i samhället, även inom Strömsunds kommun. Vår högsta prioritet är att bidra till att minska och fördröja smittspridning och samtidigt ha våra verksamheter öppna som vanligt, i så stor utsträckning som möjligt.


All information från Strömsunds kommun om covid-19 ska vara saklig och säkerställd samt bidra till att skapa lugn och stabilitet för invånare, vårdtagare, kunder och medarbetare.


Bekräftad smitta hos medarbetare inom Strömsunds kommun

Om medarbetare inom kommunen blir smittad gäller sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmaste chef enligt vanlig rutin vid sjukfrånvaro. Den som via provtagning blivit bekräftad med covid-19 får särskilda förhållningsregler från smittskyddet för att inte riskera att föra smitta vidare.


Om smittan har ett misstänkt samband med medarbetarens arbetsuppgifter, och det finns misstanke om att smittan kan bero på brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga och hantera smittrisker, ska kommunen som arbetsgivare anmäla det till Arbetsmiljöverket.


Bekräftad smitta inom äldreomsorg

+

Strömsunds kommun utför äldreomsorg både i äldreboende och hemtjänst. Vårdtagare och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen.


Det är viktigt att säkerställa att den personliga intregriteten inte äventyras. Kommunen får enligt lagstiftningen inte lämna ut uppgifter om enskilda personer.


Strömsunds kommun informerar inte om

 • vilka boenden som har bekräftade fall av covid-19, oavsett storleken på boendet
 • hur många enskilda vårdtagare på respektive boende som har bekräftad covid-19.


Strömsunds kommun informerar på övergripande nivå om

 • det finns bekräftad smitta inom vård och omsorg i kommunen.


Vilka rutiner och arbetssätt gäller vid smitta inom äldreomsorgen?

+

 • Kommunens verksamheter inom vård och omsorg följer noggrant de riktlinjer som gäller inom området. Personalen gör allt för att skydda äldre och personer i riskgrupper. Det viktigaste verktyget är även fortsatt att följa basala hygienrutiner.
 • Om det finns misstanke om sjukdomen covid-19 hos vårdtagare finns speciella rutiner för hur personalen ska arbeta även i en sådan situation.
 • Om någon person med insatser från äldreomsorgen får symtom som kan ge misstanke om covid-19 tar personalen kontakt med läkare. Personer med äldreomsorg är en prioriterad grupp för provtagning.
 • Personer med misstänkt eller bekräftad covid-19 ska om möjligt även fortsatt få sin vård och omsorg i hemmet. Det är läkare som bedömer om sjukhusvård är aktuellt.
 • Personalen arbetar precis som vid andra sjukdomstillstånd med att ge den äldre bästa möjliga omvårdnad och insatser utifrån behov.


Informeras anhöriga om att det finns bekräftad
covid-19 på kommunens boenden?

+

När det gäller en enskild vårdtagare avgör den personen själv om anhöriga ska känna till personens hälsotillstånd. Detta gäller även vid covid-19. De flesta finner det naturligt och ger sitt samtycke till att anhöriga ska få den informationen.

 

Om någon person i ett äldreboende insjuknat i covid-19 kommer övriga medboende och anhöriga att få information om att konstaterad smitta finns i boendet.

 

Bekräftad smitta inom förskola och skola

+

Barn och elever som är sjuka ska vara hemma från förskolan och skolan för att minska smittspridning. Vårdnadshavare har ansvar för att säkerställa att sjuka barn eller elever stannar hemma vid sjukdom, även lindriga symtom.


Kommunen får inte efterfråga sjukdom

Kommunen får inte efterfråga eller registrera anledning till sjukfrånvaro eller uppge information där det finns risk att det kan härledas till enskilda barn eller elever. Det görs inte i ordinarie sjukdomstider och ej heller med anledning av covid-19.


Ingen provtagning
Kommunen har inte information om hur smittspridning bland barn och elever ser ut i förskolan eller skolan, eftersom rutinmässig provtagning för covid-19 inte görs i dessa verksamheter.


Det är upp till vårdnadshavaren om man frivilligt vill meddela förskolan eller skolan att barnet eller eleven genom provtagning är konstaterad med covid-19.


Strömsunds kommun informerar inte om

 • vilka förskolor eller skolor som har bekräftade fall av covid-19, oavsett storleken på enheten.


Strömsunds kommun informerar på övergripande nivå om

 • det finns bekräftad smitta inom förskola eller skola i kommunen.

Vi följer myndigheternas rekommendationer

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger att den som är frisk ska fortsätta arbeta och gå i förskola och skola. Den med minsta symtom ska stanna hemma. Om vi får kännedom om att en smittad person har varit i förskola eller skola eller arbetat på äldreboende eller i annan kommunal verksamhet har vi beredskap för det.

Krisen är långt ifrån över – fortsätt följa råd och rekommendationer

Det är viktigt att komma ihåg att norra Sverige ligger ett antal veckor efter de områden som nu drabbats hårt. Krisen är inte över. Vi måste hålla ut, fortsätta att ta ansvar och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska och fördröja spridningen och avlasta vården.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att fördröja smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll ut och sprid inte obekräftad information

Det är viktigt att vi alla kommer ihåg att bara lita på bekräftad information och inte bidra till ryktesspridning. Nu behöver vi hålla ut, vara extra omtänksamma och stötta varandra.

Dela endast bekräftad information

Det sprids väldigt mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte.


Du kan hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Tänk på det här när du bedömer informationlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 7 maj 2020